دوره مجازی پلاگین نویسی وردپرس (جلسه 74) : جلسه پایانی -امنیت در کدنویسی و بررسی درخواست های http و قابلیت ترجمهvisibility  
mode_comment   ۶۰

به نام خدا و سلام. با جلسه آخر از دوره پلاگین نویسی وردپرس در خدمت شما هستیم در این جلسه در مورد امن سازی فرم ها و درخواست های ارسال در وردپرس و هم چنین بحث ارسال درخواست های http از نوع get و post و در نهایت در مورد قابلیت ترجمه در پلاگین های وردپرس صحبت خواهیم کرد.

 

info توجه

این مطلب یک جلسه از آموزش پلاگین نویسی برای وردپرس می باشد و برای مشاهده آن باید در دوره ثبت نام کنید.

ثبت نام در آموزش پلاگین نویسی برای وردپرس

comment دیدگاه کاربران
sara salami replyپاسخ

خسته نباشید دلاور…
خداقوت پهلوان…

کیوان علی محمدی

نمیدونم حرفتون کنایه ای بود یا نه ولی ممنونم. انشالله که راضی باشید. ^_^

sara salami

استاد پهلوانان فقط کسانی نیستندکه درآوردگاههای میدانهای رزم وورزش حاضرمیشن بلکه کسانی هم که خوب فکرمی کنند،واندیشه های قوی دارندبسیار ارزشمندترند…

masoudrad replyپاسخ

با سلام خدمت جناب استاد علی محمدی عزیز.
خیلی سپاسگزارم از به اتمام رساندن این دوره .
امیدوارم همیشه شاد ، تندرست و پیروز باشید.

کیوان علی محمدی

ممنون دوست عزیز و موفق باشید.

Mohaddese Zafarimoqaddam replyپاسخ

سلام. من یه سری داده رو در جدول posts ذخیره کردم و حالا میخوام در پنل مدیریت برای ادمین خروجی بگیرم و به صورت جدولی نمایش بدم همانند لیست نوشته ها. از طریق
class Declare_Device_List_Table extends WP_List_Table
میخوام این کار رو انجام بدم. یک تابع داخل این کلاس نوشتم که داده ها رو از جدول posts میگیره اما نمیدونم درون این تابع میشه از
$results = new WP_Query( $args );
استفاده کرد یا نه؟ من نوشتم اما خروجی نمیتونم بگیرم. لطفا راهنمایی کنید و یه نمونه کد کوتاه در این مورد بذارید.

کیوان علی محمدی

سلام دوست عزیز.
http://wpengineer.com/2426/wp_list_table-a-step-by-step-guide/

Mohaddese Zafarimoqaddam replyپاسخ

چطوری باید از wp_query داخل یه کلاس دیگه استفاده کرد؟

<?php
if(!class_exists(‘WP_List_Table’)){
  require_once( ABSPATH . ‘wp-admin/includes/class-wp-list-table.php’ );
}

/************************** CREATE A PACKAGE CLASS *****************************/
class Declare_Device_List_Table extends WP_List_Table {

  var $example_data = array(
      array(
        ‘ID’    => 1,
        ‘title’   => ‘300’,
        ‘rating’  => ‘R’,
        ‘director’ => ‘Zach Snyder’
      ),
      array(
        ‘ID’    => 2,
        ‘title’   => ‘Eyes Wide Shut’,
        ‘rating’  => ‘R’,
        ‘director’ => ‘Stanley Kubrick’
      ),
      array(
        ‘ID’    => 3,
        ‘title’   => ‘Moulin Rouge!’,
        ‘rating’  => ‘PG-13’,
        ‘director’ => ‘Baz Luhrman’
      ),
      array(
        ‘ID’    => 4,
        ‘title’   => ‘Snow White’,
        ‘rating’  => ‘G’,
        ‘director’ => ‘Walt Disney’
      ),
      array(
        ‘ID’    => 5,
        ‘title’   => ‘Super 8’,
        ‘rating’  => ‘PG-13’,
        ‘director’ => ‘JJ Abrams’
      ),
      array(
        ‘ID’    => 6,
        ‘title’   => ‘The Fountain’,
        ‘rating’  => ‘PG-13’,
        ‘director’ => ‘Darren Aronofsky’
      ),
      array(
        ‘ID’    => 7,
        ‘title’   => ‘Watchmen’,
        ‘rating’  => ‘R’,
        ‘director’ => ‘Zach Snyder’
      ),
      array(
        ‘ID’    => 8,
        ‘title’   => ‘2001’,
        ‘rating’  => ‘G’,
        ‘director’ => ‘Stanley Kubrick’
      ),
    );


  /** ************************************************************************/
  function __construct(){
    global $status, $page;
        
    //Set parent defaults
    parent::__construct( array(
      ‘singular’ => ‘device’,   //singular name of the listed records
      ‘plural’  => ‘devices’,  //plural name of the listed records
      ‘ajax’   => false    //does this table support ajax?
    ) );
    
  }


  /** ************************************************************************
   * WP_List_Table::single_row_columns()
   * 
   * @param array $item A singular item (one full row’s worth of data)
   * @param array $column_name The name/slug of the column to be processed
   * @return string Text or HTML to be placed inside the column <td>
   **************************************************************************/
  function column_default($item, $column_name){
    switch($column_name){
      case ‘author’:
      case ‘date’:
        return $item[$column_name];
      default:
        return print_r($item,true); //Show the whole array for troubleshooting purposes
    }
  }


  /** ************************************************************************ 
   * @see WP_List_Table::::single_row_columns()
   * @param array $item A singular item (one full row’s worth of data)
   * @return string Text to be placed inside the column <td> (device title only)
   **************************************************************************/
  function column_title($item){
    
    //Build row actions
    $actions = array(
      ‘edit’   => sprintf(‘<a href="?page=%s&action=%s&device=%s">Edit</a>’,$_REQUEST[‘page’],’edit’,$item[‘ID’]),
      ‘delete’  => sprintf(‘<a href="?page=%s&action=%s&device=%s">Delete</a>’,$_REQUEST[‘page’],’delete’,$item[‘ID’]),
    );
    
    //Return the title contents
    return sprintf(‘%1$s <span style="color:silver">(id:%2$s)</span>%3$s’,
      /*$1%s*/ $item[‘author’],
      /*$2%s*/ $item[‘ID’],
      /*$3%s*/ $this->row_actions($actions)
    );
  }


  /** ************************************************************************ 
   * @see WP_List_Table::::single_row_columns()
   * @param array $item A singular item (one full row’s worth of data)
   * @return string Text to be placed inside the column <td> (device title only)
   **************************************************************************/
  function column_cb($item){
    return sprintf(
      ‘<input type="checkbox" name="%1$s[]" value="%2$s" />’,
      /*$1%s*/ $this->_args[‘singular’], //Let’s simply repurpose the table’s singular label ("device")
      /*$2%s*/ $item[‘ID’]        //The value of the checkbox should be the record’s id
    );
  }


  /** ************************************************************************
   * @see WP_List_Table::::single_row_columns()
   * @return array An associative array containing column information: ‘slugs’=>’Visible Titles’
   **************************************************************************/
  function get_columns(){
    $columns = array(
      ‘cb’    		=> ‘<input type="checkbox" />’, //Render a checkbox instead of text
      ‘author’   		=> ‘نام کاربر’,
      ‘date’  			=> ‘تاریخ ثبت درخواست’,
      ‘client_name’ 		=> ‘نام مشتری’,
			‘subscriber_number’	=> ‘شماره اشتراک’,
			‘description’		=> ‘توضیحات’,
    );
    return $columns;
  }


  /** ************************************************************************
   * @return array An associative array containing all the columns that should be sortable: ‘slugs’=>array(‘data_values’,bool)
   **************************************************************************/
  function get_sortable_columns() {
    $sortable_columns = array(
      ‘author’   		=> array(‘author’,false),   //true means it’s already sorted
      ‘date’  			=> array(‘date’,false),
      ‘client_name’ 		=> array(‘client_name’,false),
			‘subscriber_number’ => array(‘subscriber_number’,false),
			‘description’ 		=> array(‘description’,false),
    );
    return $sortable_columns;
  }


  /** ************************************************************************
   * @return array An associative array containing all the bulk actions: ‘slugs’=>’Visible Titles’
   **************************************************************************/
  function get_bulk_actions() {
    $actions = array(
      ‘delete’  => ‘Delete’
    );
    return $actions;
  }


  /** ************************************************************************
   * Optional. You can handle your bulk actions anywhere or anyhow you prefer.
   * For this example package, we will handle it in the class to keep things
   * clean and organized.
   * 
   * @see $this->prepare_items()
   **************************************************************************/
  function process_bulk_action() {
    
    //Detect when a bulk action is being triggered…
    if( ‘delete’===$this->current_action() ) {
      wp_die(‘Items deleted (or they would be if we had items to delete)!’);
    }
    
  }
	
	function table_data(){
		global $wpdb;
		$table_name = $wpdb->prefix . ‘posts’;
		$data=array();
		
		/*$results = $wpdb->get_results( "SELECT * FROM $table_name WHERE post_type = ‘declare_device’" );
		$vid = array();
		$author = array();
		$date = array();
		$client_name = array();
		$subsriber_number = array();
		$description = array();
		$i = 0;
		foreach( $results as $result ){
			$vid[] = $result->post->ID;
			$author[] = $result->post_author;
			$date[] = $result->post_date;
			$client_name[] = get_post_meta( $vid , ‘client_name’ , true);
			$subscriber_name[] = get_post_meta( $vid , ‘subsriber_number’ , true);
			$description[] = $result->post_content;
			$data[] = array(
				‘ID’ => $vid[$i],
				‘author’ => $author[$i],
				‘date’ => $date[$i],
				‘client_name’ => $client_name[$i],
				‘subscriber_name’ => $subscriber_name[$i],
				‘description’ => $description[$i],
			);
			$i++;
		}*/
		$args = array(
			‘post_type’ => ‘declare_device’,
		);
		$vid = array();
		$author = array();
		$date = array();
		$client_name = array();
		$subsriber_number = array();
		$description = array();
		$i = 0;
		$results = new WP_Query( $args );
		echo $result->request;
		if( $results->have_posts() ){
			while( $results->have_posts() ){
				$results->the_post();
				$vid[] = $results->post->ID;
				$author[] = get_the_author();
				$date[] = get_the_date();
				$client_name[] = get_post_meta( $vid , ‘client_name’ , true);
				$subscriber_name[] = get_post_meta( $vid , ‘subsriber_number’ , true);
				$description[] = get_the_content();
				$data[] = array(
					‘ID’ => $vid[$i],
					‘author’ => $author[$i],
					‘date’ => $date[$i],
					‘client_name’ => $client_name[$i],
					‘subscriber_number’ => $subscriber_number[$i],
					‘description’ => $description[$i],
				);
			}
		}
		else{
			echo ‘<tr class="no-items"><td class="colspanchange" colspan="5">هیچ گزارشی ثبت نشده است.</td></tr>’;
		}
		wp_reset_postdata();
 
    return $data;
	}
  /** ************************************************************************
   * REQUIRED! This is where you prepare your data for display. This method will
   * usually be used to query the database, sort and filter the data, and generally
   * get it ready to be displayed. At a minimum, we should set $this->items and
   * $this->set_pagination_args(), although the following properties and methods
   * are frequently interacted with here…
   * 
   * @global WPDB $wpdb
   * @uses $this->_column_headers
   * @uses $this->items
   * @uses $this->get_columns()
   * @uses $this->get_sortable_columns()
   * @uses $this->get_pagenum()
   * @uses $this->set_pagination_args()
   **************************************************************************/
  function prepare_items() {
    global $wpdb;
    
    $per_page = 5;
    
    $columns = $this->get_columns();
    $hidden = array();
    $sortable = $this->get_sortable_columns();
    
    $this->_column_headers = array($columns, $hidden, $sortable);
    
    $this->process_bulk_action();
    
    $data = $this->table_data();
    
    function usort_reorder($a,$b){
      $orderby = (!empty($_REQUEST[‘orderby’])) ? $_REQUEST[‘orderby’] : ‘title’; //If no sort, default to title
      $order = (!empty($_REQUEST[‘order’])) ? $_REQUEST[‘order’] : ‘asc’; //If no order, default to asc
      $result = strcmp($a[$orderby], $b[$orderby]); //Determine sort order
      return ($order===’asc’) ? $result : -$result; //Send final sort direction to usort
    }
    usort($data, ‘usort_reorder’);

    $current_page = $this->get_pagenum();

    $total_items = count($data);

    $data = array_slice($data,(($current_page-1)*$per_page),$per_page);

    $this->items = $data;

    $this->set_pagination_args( array(
      ‘total_items’ => $total_items,         //WE have to calculate the total number of items
      ‘per_page’  => $per_page,           //WE have to determine how many items to show on a page
      ‘total_pages’ => ceil($total_items/$per_page)  //WE have to calculate the total number of pages
    ) );
  }


}

/** ************************ REGISTER THE TEST PAGE ****************************/
function add_menu_declare_device(){
	add_menu_page(‘اعلام غیرقابل تعمیر بودن دستگاه’, ‘اعلام غیرقابل تعمیر بودن دستگاه’, ‘manage_options’, ‘page_declare_device’, ‘render_list_declare_device’, ‘dashicons-dismiss’, 19);
} 
add_action(‘admin_menu’, ‘add_menu_declare_device’);

/** *************************** RENDER TEST PAGE ********************************/
function render_list_declare_device(){
  
  //Create an instance of our package class…
  $testListTable = new Declare_Device_List_Table();
  //Fetch, prepare, sort, and filter our data…
  $testListTable->prepare_items();
  
  ?>
  <div class="wrap">
    
    <div id="icon-users" class="icon32"><br/></div>
    <h2>لیست درخواست اعلام غیرقابل تعمیر بودن دستگاه</h2>
    
    <!– Forms are NOT created automatically, so you need to wrap the table in one to use features like bulk actions –>
    <form id="devices-filter" method="get">
      <!– For plugins, we also need to ensure that the form posts back to our current page –>
      <input type="hidden" name="page" value="<?php echo $_REQUEST[‘page’] ?>" />
      <!– Now we can render the completed list table –>
      <?php $testListTable->display() ?>
    </form>
    
  </div>
  <?php
}
کیوان علی محمدی

سلام دوست عزیز.در تابع prepare_items می تونید کلاس رو خوانی کنید و داده هاتون رو بگیرین.

Amin Shahraki replyپاسخ

سلام.
من یه سوال در مورد یکی از پلاگین های وردپرس دارم. ممنون میشم بهم جواب بدین.
پلاگین Parsi Date که برای فارسی کردن تاریخ و اعداد استفاده میشه رو نصب کردم ولی توی قسمت اطلاعات پست ها و توی بلاک های قالبم، اسم ماه ها رو ناقص نشون میده (مثلاً اردیبهشت رو نشون میده ارد) کلاً 3 حرفی نشون میده. میتونین راهنمایی کنید که چطور میشه مشکلشو حل کرد؟
با تشکر

کیوان علی محمدی

سلام دوست عزیز. از بخش تنظیمات همگانی می تونید این مورد رو تغییر بدین.

Mohaddese Zafarimoqaddam replyپاسخ

سلاک. من یه آریا رو در جدول با استفاده از تابع maybe_serialize ذخیره کردم. اما وقتی میخوام اونو با تابع maybe_unserialize مجدد فراخوانی کنم خطا میگیره و مقدار false برمیگردونه
توی سایت http://www.unserialize.com هم که مقداری که از دیتابیس واکشی میکنم رو وارد میکنم باز هم همون حالت serislize رو برمیگردونه
مقداری که توی دیتابیس ذخیره شده اینه:
a:5:{s:3:”pid”;i:72;s:3:”qty”;i:12;s:5:”width”;d:3;s:5:”title”;s:17:”jdy”;s:5:”price”;s:5:”45000″;}

کیوان علی محمدی

سلام به چه روشی ذخیره کردین؟

Reza Zabet replyپاسخ

سلام وقت بخیر …. بعد از دیدن این آموزش یعنی میتونیم هر پلاگینی رو دستکاری کرد و تغییراتی رو ایجاد کرد مثلا من از طریق فرم ساز گراویتی فرم پرداخت درست کردم ولی پرداخت کاربر در پروفایلش که از طریق افزونه upme ایجاد کردم ثبت نمیشه حالا بعد از دیدن این آموزش میشه همچنین کاری رو انجام داد؟ مرسی

کیوان علی محمدی

سلام مطئنا توانایی ویرایش پلاگین ها رو می تونید کسب کنید. نکته اینجاست که چقدر تمرین کردین و مهارت بدست آوردین. چون ویرایش پلاگین های بزرگ کار آسونی نیستش.

Reza Zabet replyپاسخ

چرا پیام منو تایید نمیکنید

کیوان علی محمدی

تایید شد.

Mohaddese Zafarimoqaddam replyپاسخ

سلام استاد. من مدتهاست که دنبال راه خلی برای مشکلم میگردم اما پیداش نکردم. لطفا کمک کنید.
این کدی که نوشتم توی کروم به درستی کار میکنه اما توی فایرفاکس نمیتونم خروجی بگیرم.

صفحه html
<?php
if(!defined(‘ABSPATH’))
	exit(‘No Access!’);

if ( !is_user_logged_in() ) 
{
  wp_redirect( home_url() );
}

global $post,$wpdb;

if(isset($_POST[‘catID’]))
	$category = $_POST[‘catID’];

if(!empty($_POST[‘catID’]))
{
	$args = array(
		‘posts_per_page’  => -1 ,
		‘post_type’    => ‘product’,
		‘post_status’   => ‘publish’,
		‘tax_query’ => array(
			array(
				‘taxonomy’ => ‘product_cat’,
				‘field’ => ‘id’,
				‘terms’ => $category
		)
	));
}
else
{
	$args = array(
		‘posts_per_page’  => -1 ,
		‘post_type’    => ‘product’,
		‘post_status’   => ‘publish’);
}

$results = new WP_Query ($args);
?>

<div class="wrap">
	<h1 class="wp-heading-inline">سفارش محصول</h1>
	<a class="page-title-action" href="<?php echo admin_url( ‘admin.php?page=wporder_add_cart’ ); ?>">مشاهده سبد خرید</a>
	<hr class="wp-header-end">
	<div id="message"></div>
	<div class="tablenav top">
		<div class="alignleft actions bulkactions">
			<form method="post">
				<select id="catID" name="catID" >
					<option value="0"><?php echo esc_attr(__(‘Select Category’)); ?></option>
					<?php
					$categories = get_terms(‘product_cat’);
					foreach ($categories as $category) { ?>
						<option value="<?php echo $category->term_id; ?>">
						<?php echo $category->name; ?>
						<?php echo ($category->count); ?>
						</option>
					<?php } ?>
				</select>
				<button type="submit" id="order_search_cat_id" class="btn btn-primary">جستجو</button>
			</form>
		</div>
	</div>
	<form method="post" id="form_new_order">
		<table class="wp-list-table widefat fixed striped posts">
			<thead>
				<tr>
					<th scope="col" class="manage-column">کد کالا</th>
					<th scope="col" class="manage-column">نام کالا</th>
					<th scope="col" class="manage-column">عرض دهانه (متر)</th>
					<th scope="col" class="manage-column">تعداد</th>
					<th scope="col" class="manage-column">قیمت واحد (تومان)</th>
					<th scope="col" class="manage-column"></th>
				</tr>
			</thead>
				
			<tbody>
				<?php if ( $results->have_posts() ):
					while ( $results->have_posts() ):
						$results->the_post();
						$product_id = $results->post->ID;?>

						<tr>
							<td><?php echo get_post_meta($product_id,’code_product’, true); ?></td>
							<td><?php echo get_the_title(); ?></td>
							<td>
							<?php 
								$width_door = get_post_meta($product_id,’width_door’, true); 
								if( $width_door == "enable" ){
							?>
							<input type="text" id="width_<?php echo $product_id; ?>" name="width_door" value="">
							<?php } else { ?>
								<input type="hidden" id="width_<?php echo $product_id; ?>" value="0">
								<p> —- </p>
							<?php } ?>
							</td>
							<td><input type="text" id="qty_<?php echo $product_id; ?>" name="quantity" min="1" value="1"></td>
							<td><?php echo number_format(get_post_meta($product_id,’price_product’, true)); ?> تومان </td>
							<?php //wp_nonce_field( ‘add_cart_ajax_nonce’, ‘order-security-add-cart’ ); ?>
							<td><button data-prodid="<?php echo $product_id; ?>" class="add_to_cart" href=""><span class="dashicons dashicons-plus"></span></button></td>
						</tr>
					<?php endwhile;
				endif;
				wp_reset_postdata();?>
			</tbody>
		</table>
****************************************************
صفحه js
$(".add_to_cart").click( function(e) {
			
      event.preventDefault();
			
			var $this 	= $(this);
			var prodid 	= $this.attr(‘data-prodid’);
			var qty		= $("#qty_"+prodid).val(),
				width	= $("#width_"+prodid).val();
			
			$.ajax({
        type: ‘POST’,
        url: ajaxURL,
        dataType: ‘json’,
        data: {
          ‘action’  : ‘wporder_ajax_addcart’,
					‘prodid’	: prodid,
          ‘qty’  	: qty,
					‘width’		: width
        },
        beforeSend: function( ) {
          $this.children(‘i’).remove();
          $this.prepend(‘<i class="fa-left ‘+process_loader_spinner+’"></i>’);
        },

        success: function(data) {
          if( data.success ) {
            jQuery(‘#message’).empty().append(‘<div class="alert alert-success alert-dismissible" role="alert"><button type="button" class="close" data-hide="alert" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>’+ data.msg +'</div>’);
          } else {
            jQuery(‘#message’).empty().append(‘<div class="alert alert-danger alert-dismissible" role="alert"><button type="button" class="close" data-hide="alert" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>’+ data.msg +'</div>’);
          }
        },
        error: function(errorThrown) {

        },
        complete: function(){
          $this.children(‘i’).removeClass(process_loader_spinner);
          $this.children(‘i’).addClass(success_icon);
        }
      });
		});
/*********************************************/
صفحه ajax
add_action( ‘wp_ajax_wporder_ajax_addcart’, ‘wporder_ajax_addcart’ );
if( !function_exists(‘wporder_ajax_addcart’) ){
	function wporder_ajax_addcart(){
		global $wpdb;
		$current_user = wp_get_current_user();
		$userID    = $current_user->ID;
		
    $pid 	= intval($_POST[‘prodid’]);
		$qty 	= intval($_POST[‘qty’]);
		$width 	= floatval($_POST[‘width’]);
		
		$query = $wpdb -> get_row ( "SELECT * FROM $wpdb->posts WHERE $wpdb->posts.ID = ".$pid."" , OBJECT );
		
		$title = $query -> post_title;
		$price = get_post_meta ( $pid, ‘price_product’, true );
		$data = array( 
			‘pid’ => $pid, 
			‘qty’ => $qty, 
			‘width’ => $width, 
			‘title’ => $title, 
			‘price’ => $price
		);
		
		$result = $wpdb->insert( 
			$wpdb->prefix.’cart_sessions’, 
			array( 
				‘session_key’ => $userID, 
				‘session_value’ => maybe_serialize( $data ),
				‘session_expiry’ => time() + 60 * 60 * 24
			), 
			array( 
				‘%s’,
				‘%s’,
				‘%d’
			) 
		);
		if( $result ){
			echo json_encode( array( ‘success’ => true, ‘msg’ => esc_html__(‘محصول "’.$title.’" به سبد خرید اضافه شد.’) ) );
			die();
		}
		else{
			echo json_encode( array( ‘error’ => true, ‘msg’ => esc_html__(‘خطایی در هنگام عملیات رخ داده است. لطفا مجددا تلاش کنید.’) ) );
			die();
		}
	}
}
کیوان علی محمدی

سلام. کدتون و ایمیل کنید لطفا. اینطوری قابل خوندن نیست.

مصطفی زهری replyپاسخ

سلام.یک سوال داشتم.برای این دوره php در سطح متوسط کافیه؟یا باید حرفه ای بلد بود؟

کیوان علی محمدی

سلام در سطح متوسط کافیه.

اسماعیل قربان پور replyپاسخ

با سلام خدمت سون لرنی های عزیز
بنده میخوام یه فروشگاه قالب بزنم با ورد پرس برای پیش نمایش قالب هاو ثبت نام کاربران و ساخت پروفایل کاربری برای کاربرا از چه افزونه هایی استفاده کنم؟

کیوان علی محمدی

سلام دوست عزیز. برای مدیریت کاربران افزونه user pro مناسبه. برای پیش نمایش قالب ها راستش چیزی سراغ ندارم

رضا رومیانی replyپاسخ

سلام استاد علی محمدی .
یه سوال داشتم.
برای ساخت یک ارشیو از همه post_type ها باید یک page ساخت و با wp_query اطلاعات رو دریافت کرد.یا خود وردپرس این امکان رو داره.

کیوان علی محمدی

سلام یک page بسازید و با WP_Query خودتون کوئری ایجاد کنید.

sam sam replyپاسخ

سلام خسته نباشید .
من برای یک پلاگین از wp_schedule_event استفاده کردم منتها اصن هیچ تغییری انجام نشد .
از طرفی گفتم شاید مشکل از لوکال هاست باشه … روی هاست هم تست کردم که جواب نداد.
مجبور شدم به صورت دستی و از روی هاست کران جاب رو ست کنم.
سوالم اینه ایا شما خودتون تست گرفتید ؟ یا نکته چیزی داره که من بهش بی توجه بودم …داخل نتم گشتم جوابی نیافتم. البته یه اجرای دستی کران جاب بود برای تست که فقط صفحه سفید میومد و هیچ چیزی از فانکشن ما رو نشون نمیداد …از طرفی گفتم شاید مشکل از کد باشه …باز هم اکو ساده نکرد. ممنون میشم راهنماییم کنید.

کیوان علی محمدی

سلام این مورد تست شده. در واقع روش کار اینطوری هست که وردپرس در هر بار اجرا میره cron jobs ها رو بررسی میکنه و اونار اجرا میکنه.

hossein replyپاسخ

سلام آقای علی محمدی عزیز ☺♥♥
ی سوال داشتم اینکه میشه یک قابلیت برای سایت آموزشی که وقتی کاربر عضو نشده نتونه به دوره دسترسی پیدا کنه بعد لاگین بتونه دسترسی به دوره ها داشته باشه. با فیلتر های وردپرس و اینکه این دوره رو تهیه کنیم میتونیم همچین قابلیتی ایجاد کنیم .

کیوان علی محمدی

سلام دوست عزیز. بله کاملا می تونید این کارو انجام بدید. با استفاده از فیلتر های وردپرس و در این دوره هم آموزش داده شده این فیلتر ها.

مجید زارعی هوشیار replyپاسخ

سلام استاد علی محمدی عزیز
استاد به نوبه ی خودم ازتون بابت این دوره تشکر میکنم….خیلی دوره خوبی بوود..خیلی زحمت کشیدین….خیلی چیزها ازتون یادگرفتم
انشالله خدا خیرتون بده……

کیوان علی محمدی

سلام مجید جان. خوشحالم برات مفید بوده

امیرجلالی replyپاسخ

اززحمات شماسپاسگزارم

امیرجلالی replyپاسخ

فوق العاده بود

Yasin Karimian replyپاسخ

سلام استاد
من امشب این دوره را خریدم
امیدوارم بتونم با این دوره یه پلاگین نویس حرفه ای وردپرس بشم.
سپاس فراوان

کیوان علی محمدی

سلام. انشالله

محمد رسولی replyپاسخ

وقتتون به خیر استاد
استاد برای پلاگین نویسی حرفه ای علاوه بر این دوره دوره طراحی قالب هم لازمه خریداری هست یا خیر؟
منظور من نوشتن پلاگین هایی هست که تغییراتی نیز در صفحه اعمال میکنند
یا این دو پکیج ربطی به هم ندارند ؟

کیوان علی محمدی

سلام. وردپرس یه مجموعه مرتبط به هم هستش و قالب و پلاگین اون تقریبااز یکسری api استفاده می کنن . قطعا برای کارهای بزرگتر می تونید از دوتاش استفاده کنید.

Yasin Karimian replyپاسخ

سلام

من یه پلاگین نوشتم که یه custom post type را در سایت لود میکنه. و این custom post type دارای 7 عدد taxonomy هست که میخوام به نوشته های این پلاگین استایل خاصی بدم.

برای اینکار باید چی توی codex.wordpress جستجو کنم کنه استایل دهی به CPT پلاگینم بدم ؟

کیوان علی محمدی

سلام می تونید در قالبتون از صفحات archive-custom-post-type.php و single-custom-post-type.php ایجاد کنید و استایل ها و کدهای دلخواه رو داخلش بنویسید

hamid golipoor replyپاسخ

با سلام
استاد گرامی باشرکت توی این دوره می تونم CMS اختصاصی ایجاد کنم. میدونید که ساخت cms با زبان php زمان بر و نیاز به تبحر داره . آیا این دوره می تونه نیاز بنده رو براورده کنه؟
با تشکر از استاد محمدی

لقمان آوند

سلام
خیر این دوره برای کار روی وردپرس هست.
برای CMS اختصاصی می تونید دوره php رو ثبت نام کنید

hamid golipoor replyپاسخ

با سلام و احترام
توی دمو گفتین خیلی از چیزها رو وردپرس داره و این باعث میشه حجم کدها کمتر و سریعتر باشه ، چیزهای آماده ای که ورد پرس داره چقدر انعطاف پذیر هست؟ مگر توی وردپرس ما نیاز به ایجاد دیتابیس نداریم؟

لقمان آوند

بله انعطاف لازم هم وجود داره و اگر کدنویسی بلد باشید به راحتی می تونید امکانات دلخواه اضافه کنید

امید اصغری مقدم replyپاسخ

سلام ببخشید تو این دوره چه پیش نیازاتی داره ؟
ایا نیاز داره که به زبان php مسلط باشیم؟
خیلی برام مهمه!

علی خسروی replyپاسخ

سلام خسته نباشید
درسته الزامی نیست
یه مشکلی که من با قالب جدیدی که طراحی کردم دارم اینه که تعداد تصاویر در صفحه اصلی و صفحات دیگر خیلی زیاده برای بالا بردن سرعت لود صفحه گفتم از قابلیت lazy load استفاده کنم ولی این سوال برام پیش اومده که آیا این قابلیت می تونه تاثیر منفی بر سئو باشه ؟ مثلا تصاویر در گوگل ایندکس نشوند؟

منظورم از event این حالتی هستش که با اسکرول باید مطالب لود بشوند من به هر شکلی کد زدم نتونستم به نتیجه برسم یه راهنمایی کلی اگه بکنید ممنون میشم

کیوان علی محمدی

اط لحاظ سئو مشکلی پیش نمیاد چون تصاویر در صفحه وجود دارند و فقط با اسکرول بارگذاری میشن. این رو بهش میگن infinite scroll در موردش آموزش دادیم توی سایت

Qara Injik replyپاسخ

سلام خدمت مهندس علی محمدی
برای رابط کاربری در توسعه پلاگین های وردپرس کدام کتابخانه جاوااسکریپت بهتر است؟
بین angular و react کدام یک بهتر است؟

کیوان علی محمدی

سلام بهتره اصلا این موارد رو استفاده نکنید. اگر در نهایت مجبور شدید از React استفاده کنید .

pourya-k replyپاسخ

سلام
من به ایمیل استاد که ذکر شده ایمیلی فرستادم اما هیچ پاسخی دریافت نکردم آیا این ایمیل سالم هست ؟ و استاد چکی میکنند و پاسخ میدهند ؟

کیوان علی محمدی

سلام کی ایمیل ارسال کردین؟

pourya-k

سلام من ایمیل حدود 3 روز پیش ارسال کردم

امید غیایی replyپاسخ

با سلام و خسته نباشید
آیا با خرید این مجموعه، میشه یاد گرفت افزونه ای رو سفارشی کرد ؟
بنده می خوام به افزونه edd simple shiping ، قابلیت محاسبه هزینه پستی بصورت اتوماتیک رو اضافه کنم
آیا این مجموعه این آموزش رو بهم میده ؟
بنده مجموعه آموزش حرفه ای Php رو شرکت کردم. خیلی عالیه.
سپاس

pourya-k replyپاسخ

سلام آیا با مشاهده و تمرین این فیلم آموزشی میشود هر پلاگینی ایجاد کرد ؟
قصدم ایجاد پلاگینی برای عضویت کاربران درون سایت با امکانات: پرداخت حق عضویت آنلاین، ارسال sms ، ایجاد فرم های مربوطه برای دریافت اطلاعات شخصی ، عضویت ، تصاویر پرسنلی ، ایجاد پنل های کاربری و ورود با شماره موبایل و ایمیل آنها به پنل کاربری شخصی آن ها است
آیا با این دوره میتوانم این موارد را ایجاد کنم ؟
متشکرم

کیوان علی محمدی

سلام بله این کارو می تونید انجام بدید.

Sej-al Zamani replyپاسخ

سلام میخواستم ببیتم واسه ی ساخت پلاگین های موسیقی مثل reverb, eq این دوره کمکی میکنه؟

Sej-al Zamani replyپاسخ

سلام میخواستم ببیتم واسه ی ساخت پلاگین های موسیقی مثل reverb, این دوره کمکی میکنه؟

محمد replyپاسخ

سلام استاد خسته نباشید استاد من میخواستم تو بخش پروفایل کابی کاربر یه سری الاعات به صورت replay fillde ایجاد کنم که بتونیم چندین دسته مثلا گالری تصاویر مخصوص یه کاربر بهش نشون بدم اینو چطوری نشون بدم چطوری میتونم اینو انجام بدم

کیوان علی محمدی

سلام. دقیقا متوجه نشدم قصد انجام چه کاری رو دارین.

hossein replyپاسخ

سلام
ببخشید به نظر می رسه از دقیقه 25 فایل دموی آموزش پلاگین نویسی وردپرس صدای مدرس به کلی عوض میشه !!

کیوان علی محمدی

سلام قطعا مدرس عوض نشده و ممکنه به خاطر نحوه رندر فایل باشه.

ارسال نظرات

کاربر گرامی، امکان ارسال نظر و پشتیبانی برای دوره های مجازی فقط برای دانشجویان این دوره امکان پذیر می باشد.