مطالب با برچسب : SOLID

Interface Segregation چیست مقاله
اصل تفکیک Interface در SOLID ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
info_outline رایگان ۴۴۷visibility 2mode_comment
SOLID چیست مقاله
آشنایی با اصل Open/Closed در SOLID ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
info_outline رایگان ۲۷۴visibility 0mode_comment
Dependency Inversion چیست مقاله
info_outline رایگان ۳۸۱visibility 0mode_comment
SOLID چیست مقاله
info_outline رایگان ۵۳۸visibility 2mode_comment
مقاله
info_outline رایگان ۶۰۳visibility 4mode_comment