مطالب با برچسب : SOLID

Interface Segregation چیست مقاله
اصل تفکیک Interface در SOLID ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
info_outline رایگان ۳۱۴visibility 2mode_comment
SOLID چیست مقاله
آشنایی با اصل Open/Closed در SOLID ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
info_outline رایگان ۲۳۳visibility 0mode_comment
Dependency Inversion چیست مقاله
info_outline رایگان ۳۳۱visibility 0mode_comment
SOLID چیست مقاله
info_outline رایگان ۴۶۳visibility 0mode_comment
مقاله
info_outline رایگان ۵۷۰visibility 4mode_comment