مطالب با برچسب : فیلتر sharpen

مقاله
info_outline دوره ۲۷۴۰visibility 4mode_comment
مقاله
info_outline دوره ۲۴۹۷visibility 0mode_comment
مقاله
info_outline دوره ۲۶۰۶visibility 0mode_comment
مقاله
info_outline دوره ۴۴۸۷visibility 2mode_comment