گذاشتن عکس در زمینه وبلاگ

این تاپیک 3 پاسخ و 3 مشارکت کننده دارد . آخرین آپدیت توسط :  m22 ،‏ 4 سال و 2 ماه پیش .

١٢٣۶ visibility
نویسنده پست
جمعه ، ۱۱ مرداد ۱۳۹۲     ۶:۲۸ ب.ظ #


m22

Subscriber
1 پست1 تاپیک

سلام این کد قالبه منه:
<html>
<head>
<title><-BlogTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="R M">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="geo.region" CONTENT="IR" />
<meta name="googlebot" content="INDEX, follow" />
<meta name="robots" content="index, follow">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->&nbsp; - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" rel="nofollow" href="<-BlogXmlLink->">
<link rel="nofollow" href="http://www.iranskin.com/template3/02/style2.css" type="text/css" rel="stylesheet">

<script  language="javascript">  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
        for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
        {
             if (BlogComments[i]==lngPostid)
             intCount=BlogComments[i+1] ;
        }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;

  strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a rel="nofollow" href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

  document.write ( strResult ) ;
 }

 function OpenLD()
{
  window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>

</head>
<body>
<div align="center">
<div>

<table border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr><td colspan="3" id=Header-IS>

<div id=BlogTitle><br><-BlogTitle-></div><div style="width:100%;height:23;float:right"></div>
<div id=BlogDescription><-BlogDescription->&nbsp;</div>

<div><div style="float:right;width:782;direction:rtl">
<div style="width:30;height:20;float:right"></div>

<a rel="nofollow" href="/">صفحه اصلی</a> |
<a rel="nofollow" href="/posts">عناوین مطالب</a> |
<a rel="nofollow" href="mailto:<-BlogEmail->">تماس با من</a> |
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.iranskin.com">قالب وبلاگ</a> |
<a target="_blank" rel="nofollow" href="<-BlogProfileLink->">پروفایل</a>
</div>

</div>

</td></tr>

<tr><td width="220" valign="top">

<BlogAuthorsBlock>
<div id=leftmenu>
<div><div>
<b>نويسندگان</b></div></div>
<div><BlogAuthors><div>
<a rel="nofollow" href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div></BlogAuthors></div>
<div></div></div>
</BlogAuthorsBlock>

<div id=leftmenu>
<div><div>
<b>آخرين مطالب</b></div></div>
<div><BlogPreviousItems items="10">
<div>
<a rel="nofollow" href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></div></BlogPreviousItems></div>
<div></div></div>

<div id=leftmenu>
<div><div>
<b>لینک دوستان</b></div></div>
<div><div>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.iranskin.com/template3">قالب بلاگفا</a></div><div><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.IranSkin.com" title="قالب بلاگفا">قالب بلاگفا</a></div><BlogLinks><div>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div></BlogLinks><div>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.iranskin.com">قالب میهن بلاگ</a></div>
<div>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://planet.iranskin.com">Download</a></div></div>
<div></div></div>

<BlogLinkDumpBlock>
<div id=leftmenu>
<div><div>
<b>پيوندهای روزانه</b></div></div>
<div><BlogLinkDump><div>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></div></BlogLinkDump></div>
<div></div></div>
</BlogLinkDumpBlock>

<div id=leftmenu>
<div><div>
<b>لینک های مفید</b></div></div>
<div>
<div><a rel="follow" title="سامانه ارسال اس ام اس" rel="nofollow" href="http://www.behinpayam.com">سامانه ارسال اس ام اس</a>
</div>
<div><a rel="nofollow" href="http://www.teleshop24.ir/product/4/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D9%BE/">کوچک کننده بینی</a>
</div>
<div><a rel="follow" rel="nofollow" href="http://tehrancardcharge.com/direct-charge.php">شارژ مستقیم ایرانسل</a>
</div>
<div><a rel="nofollow" href="http://taakchat.org">چت روم . چت</a>
</div>
<div><a title="چت روم" rel="nofollow" href="http://koroshchat.ir">چت روم</a>
</div>
</div>
<div></div></div>

</td>

<td width="563" valign="top">

<div align="center">

<BLOGFA>

<div>
<div>

<b><a rel="nofollow" href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></b></div></div>
<div><div>
<-PostContent->
<BlogPostCategoriesBlock><br>موضوعات مرتبط: <BlogPostCategories separator="، " ><a rel="nofollow" href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></BlogPostCategories></BlogPostCategoriesBlock>

<BlogPostTagsBlock><br>برچسب‌ها: <BlogPostTags separator=", "><a rel="nofollow" href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock>
<BlogExtendedPost><br><a rel="nofollow" href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost>

</div></div>

<div><div>

<div> [ <-PostDate-> ]  [ <-PostTime-> ]  [ <-PostAuthor-> ] </div>
<div><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment>
</div></div></div>

</BLOGFA>

<BlogNextAndPreviousBlock>
<font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
<BlogPreviousPageBlock><a rel="nofollow" href="<-BlogPreviousPageLink->"><font color="#3366CC"><< مطالب جدیدتر</font></a></BlogPreviousPageBlock>
   ........   <BlogNextPageBlock><a rel="nofollow" href="<-BlogNextPageLink->"><font color="#3366CC">مطالب قدیمی‌تر >></font></a></BlogNextPageBlock>
<br></font></font><br></BlogNextAndPreviousBlock>

<center><b><font color="#3f3f3f" size="1">.:</font></b><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.iranskin.com"><span style="text-decoration: none">
<font style="FONT-SIZE: 8pt" color="#666666"> Weblog Themes By</font><font style="FONT-SIZE: 9pt" color="#e1e1e1"> </font><b>
<font size="1"><font color="#666666">Iran Skin</font></span></a> </font><font color="#3f3f3f" size="1">:.</font>
</b><font color="#FF9933"></a></font></center><br>

</div></td>

<td width="220" valign="top">

<div id=rightmenu>
<div><div>
<b>درباره وبلاگ</b></div></div>
<div><div><BlogProfile>
<BlogPhoto><div style="text-align:center;"><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<br><-BlogAbout-></BlogProfile></div></div>
<div></div></div>

<BlogCategoriesBlock>
<div id=rightmenu>
<div>
<div>
<b>موضوعات وب</b></div></div>
<div><BlogCategories><div>
<a rel="nofollow" href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></div></BlogCategories></div>
<div></div></div>
</BlogCategoriesBlock>
<div id=rightmenu>
<div><div>
<b>آرشيو مطالب</b></div></div>
<div>
<BlogArchive maxitems="8" archivetitle="آرشیو " ><BlogArchive><div>
<a rel="nofollow" href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div></BlogArchive></div>
<div></div></div>

<div id=rightmenu>
<div><div>
<b>لینک های مفید</b></div></div>
<div>
<div><a title="خرید شارژ رایتل" rel="nofollow" href="http://www.kartcell.com">خرید شارژ رایتل</a>
</div>
<div><a rel="nofollow" href="http://www.ganjico.com">ویزای توریستی کانادا</a>
</div>
<div><a title="خرید اینترنتی" rel="nofollow" href="http://www.makhsos.com/">خرید اینترنتی</a>
</div>
<div><a title="" rel="nofollow" rel="nofollow" href="http://artait.ir">قیمت ماشین</a>
</div>
<div><a title="" rel="nofollow" rel="nofollow" href="http://availability.ir">دانلود کتاب</a>
</div>
</div>
<div></div></div>

<div id=rightmenu>
<div><div>
<b>امکانات وب</b></div></div>
<div>
<center>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><-BlogCustomHtml-></font></div>
<div></div></div>

</td></tr>

<tr><td width="1000" colspan="3" id="footer-IS">

      [   طراحی : <a rel="nofollow" href="http://www.iranskin.com"target="_blank"> ایران اسکین </a> ]  [  <a rel="nofollow" href="http://www.iranskin.com"target="_blank">  Weblog Themes By :  iran skin </a>]

</td></tr></table></div><div style="display:none;"><ul>  <li><a rel="nofollow" href="http://khanjar.ir">خنجر</a>
 | <a rel="nofollow" href="http://bazmandeh.ir">بازمانده</a>
</li>  </ul></div></body>
</html>
برای اینکه یه عکس رو برای زمینه بذارم باید چیکار کنم؟و اون عکس از نظر اندازه باید چطور باشه؟؟

0  تشکر
جمعه ، ۱۱ مرداد ۱۳۹۲     ۶:۵۲ ب.ظ #


امیر

ناظم
840 پست3 تاپیک

سلام

لطفا فايل هاي قالب ، مثال و کدهاي بيش از 20 خط را به صورت يک فايل متني آپلود کنيد و مستقیما در متن قرار ندهید.

0  تشکر
جمعه ، ۱۱ مرداد ۱۳۹۲     ۱۰:۱۸ ب.ظ #


محمدسینا معراجیان

Contributor
112 پست0 تاپیک

آدرس سایتتون رو قرار بدید

0  تشکر
شنبه ، ۱۲ مرداد ۱۳۹۲     ۴:۵۲ ق.ظ #


m22

Subscriber
1 پست1 تاپیک

چشم آقای ناظم!!!

http://my-cloudy-sky22.blogfa.com/

0  تشکر
پست 1 تا 4 (از مجموع 4 پست)

برای پاسخ دادن به این تاپیک باید وارد سایت شوید .