نحوه دیکد کردن متن اینکد شده

این تاپیک 63 پاسخ و 18 مشارکت کننده دارد . آخرین آپدیت توسط :  Mahmood ،‏ 3 ماه و 3 هفته پیش .

۳۱۰۷۹ visibility
نویسنده پست
سه شنبه ، ۲۶ دی ۱۳۹۱     ۱۲:۵۴ ق.ظ #


ats

Subscriber
18 پست17 تاپیک

سلام آقا لقمان

با آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما میخواستم از تون درخواست کنم که بهم یاد بدید چطوری کد زیر و کد های مشابه رو از حالت رمزگذاری (اینکد) شده دربیارم یا دیکد کنم؟

var enkripsi="'2;'2;'2;'2;'1Aklrwv'02v{rg'1F'00jkffgl'00'02kf'1F'00{gq]mp]lm'00'02tcnwg'1F'00lm'00'1G'2C'2;'2;'2;'2;'1Aqrcl'02kf'1F'00QkvgKldm'00'02mlankai'1F'00qkvg'0:'0;'1@'00'02ancqq'1F'00Kldm'02qgngav'00'1G'w0536'02'w240D'w2413'02'w2411'w2405'w24AA'w240C'1A-qrcl'1G'2C'2;'2;'2;'2;'1Aqrcl'02kf'1F'00DmpwoKldm'00'02mlankai'1F'00dmpwo'0:'0;'1@'00'02ancqq'1F'00Kldm'00'1G'w240D'w2413'02'w2405'w2464'w240A'w2467'w2464'1A-qrcl'1G'1A`p'1G'1A`p'1G'1A`p'1G'2C'2;'2;'2;'2;'1Aqgngav'02kf'1F'00`cllgp'00'02mlajcleg'1F'00omkqpgz]]emmf'0:'0;'1@'00'02mlankai'1F'00omkqpgz]]emmf'0:'0;'1@'00'02ownvkrng'1F'00ownvkrng'00'1G'2C'2;'2;'2;'2;'2;'1Amrvkml'02tcnwg'1F'00322'00'02qgngavgf'1F'00qgngavgf'00'1G'w240:'w2464'w2413'0264:z42'1A-mrvkml'1G'2C'2;'2;'2;'2;'2;'1Amrvkml'02tcnwg'1F'00;2'00'1G'w240:'w2464'w2413'02302z062'1A-mrvkml'1G'2C'2;'2;'2;'2;'2;'1Amrvkml'02tcnwg'1F'0072'00'1G'w240:'w2464'w2413'02307z307'1A-mrvkml'1G'2C'2;'2;'2;'2;'1A-qgngav'1G'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'02'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'2C'2;'2;'2;'2;'1Aqgngav'02kf'1F'00ujgpg'00'02mlajcleg'1F'00omkqpgz]]emmf'0:'0;'1@'00'02mlankai'1F'00omkqpgz]]emmf'0:'0;'1@'00'02ownvkrng'1F'00ownvkrng'00'1G'2C'2;'2;'2;'2;'2;'1Amrvkml'02tcnwg'1F'00022'00'1G'w2467'w240C'w240F'w2413'w24C;'1A-mrvkml'1G'2C'2;'2;'2;'2;'2;'1Amrvkml'02tcnwg'1F'00322'00'02qgngavgf'1F'00qgngavgf'00'1G'w246:'w2411'w2415'02'w240:'w2405'w2466'w2405'1A-mrvkml'1G'2C'2;'2;'2;'2;'2;'1Amrvkml'02tcnwg'1F'00;2'00'02kf'1F'00fgn3'00'1G'w2415'w2413'w2463'w24AA'w2464'02'w240:'w2405'w2466'w2405'1A-mrvkml'1G'2C'2;'2;'2;'2;'2;'1Amrvkml'02tcnwg'1F'00:2'00'02kf'1F'00fgn0'00'1G'w2415'w2413'w2463'w24AA'w2464'02'w245G'w2405'w24AA'w24AA'w2464'1A-mrvkml'1G'2C'2;'2;'2;'2;'2;'1Amrvkml'02tcnwg'1F'0052'00'1G'w246:'w2411'w2415'02'w245G'w2405'w24AA'w24AA'w2464'1A-mrvkml'1G'2C'2;'2;'2;'2;'1A-qgngav'1G'1A`p'1G'1A`p'1G'1A`p'1G'2C";teks="";teksasli="";var panjang;for (i=0;i<enkripsi .length;i++){ teks+=String.fromCharCode(enkripsi.charCodeAt(i)^2)}document.write(unescape(teks));

سه شنبه ، ۲۶ دی ۱۳۹۱     ۱۲:۵۵ ق.ظ #


ats

Subscriber
18 پست17 تاپیک

سلام آقا لقمان

با آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما میخواستم از تون درخواست کنم که بهم یاد بدید چطوری کد زیر و کد های مشابه رو از حالت رمزگذاری (اینکد) شده دربیارم یا دیکد کنم؟

var enkripsi="'2;'2;'2;'2;'1Aklrwv'02v{rg'1F'00jkffgl'00'02kf'1F'00{gq]mp]lm'00'02tcnwg'1F'00lm'00'1G'2C'2;'2;'2;'2;'1Aqrcl'02kf'1F'00QkvgKldm'00'02mlankai'1F'00qkvg'0:'0;'1@'00'02ancqq'1F'00Kldm'02qgngav'00'1G'w0536'02'w240D'w2413'02'w2411'w2405'w24AA'w240C'1A-qrcl'1G'2C'2;'2;'2;'2;'1Aqrcl'02kf'1F'00DmpwoKldm'00'02mlankai'1F'00dmpwo'0:'0;'1@'00'02ancqq'1F'00Kldm'00'1G'w240D'w2413'02'w2405'w2464'w240A'w2467'w2464'1A-qrcl'1G'1A`p'1G'1A`p'1G'1A`p'1G'2C'2;'2;'2;'2;'1Aqgngav'02kf'1F'00`cllgp'00'02mlajcleg'1F'00omkqpgz]]emmf'0:'0;'1@'00'02mlankai'1F'00omkqpgz]]emmf'0:'0;'1@'00'02ownvkrng'1F'00ownvkrng'00'1G'2C'2;'2;'2;'2;'2;'1Amrvkml'02tcnwg'1F'00322'00'02qgngavgf'1F'00qgngavgf'00'1G'w240:'w2464'w2413'0264:z42'1A-mrvkml'1G'2C'2;'2;'2;'2;'2;'1Amrvkml'02tcnwg'1F'00;2'00'1G'w240:'w2464'w2413'02302z062'1A-mrvkml'1G'2C'2;'2;'2;'2;'2;'1Amrvkml'02tcnwg'1F'0072'00'1G'w240:'w2464'w2413'02307z307'1A-mrvkml'1G'2C'2;'2;'2;'2;'1A-qgngav'1G'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'02'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'04l`qr'1@'2C'2;'2;'2;'2;'1Aqgngav'02kf'1F'00ujgpg'00'02mlajcleg'1F'00omkqpgz]]emmf'0:'0;'1@'00'02mlankai'1F'00omkqpgz]]emmf'0:'0;'1@'00'02ownvkrng'1F'00ownvkrng'00'1G'2C'2;'2;'2;'2;'2;'1Amrvkml'02tcnwg'1F'00022'00'1G'w2467'w240C'w240F'w2413'w24C;'1A-mrvkml'1G'2C'2;'2;'2;'2;'2;'1Amrvkml'02tcnwg'1F'00322'00'02qgngavgf'1F'00qgngavgf'00'1G'w246:'w2411'w2415'02'w240:'w2405'w2466'w2405'1A-mrvkml'1G'2C'2;'2;'2;'2;'2;'1Amrvkml'02tcnwg'1F'00;2'00'02kf'1F'00fgn3'00'1G'w2415'w2413'w2463'w24AA'w2464'02'w240:'w2405'w2466'w2405'1A-mrvkml'1G'2C'2;'2;'2;'2;'2;'1Amrvkml'02tcnwg'1F'00:2'00'02kf'1F'00fgn0'00'1G'w2415'w2413'w2463'w24AA'w2464'02'w245G'w2405'w24AA'w24AA'w2464'1A-mrvkml'1G'2C'2;'2;'2;'2;'2;'1Amrvkml'02tcnwg'1F'0052'00'1G'w246:'w2411'w2415'02'w245G'w2405'w24AA'w24AA'w2464'1A-mrvkml'1G'2C'2;'2;'2;'2;'1A-qgngav'1G'1A`p'1G'1A`p'1G'1A`p'1G'2C";teks="";teksasli="";var panjang;for (i=0;i<enkripsi .length;i++){ teks+=String.fromCharCode(enkripsi.charCodeAt(i)^2)}document.write(unescape(teks));

سه شنبه ، ۲۶ دی ۱۳۹۱     ۱۲:۵۹ ق.ظ #


ats

Subscriber
18 پست17 تاپیک

با عرض پوزش کد بصورت ناقص اومد

کد کامل رو از لینک زیر ببینید

http://uploade.ir/images/gjf0a9zzfk7wy7p4eyra.txt

سه شنبه ، ۲۶ دی ۱۳۹۱     ۱:۳۶ ق.ظ #


لقمان آوند

مدیر ارشد
1704 پست5 تاپیک

والا جواب دقیقی برات ندارم . یه سری ابزار ها وجود داره . یه نگاهی بهشون بنداز :

http://scriptasylum.com/tutorials/encode-decode.html

سه شنبه ، ۲۶ دی ۱۳۹۱     ۱:۴۱ ق.ظ #


ats

Subscriber
18 پست17 تاپیک

اگه ابزار اینکد کردنشو بهتون بدم میتونید ابزار دیکد کردنشو بسازید؟

سه شنبه ، ۲۶ دی ۱۳۹۱     ۱:۴۶ ق.ظ #


لقمان آوند

مدیر ارشد
1704 پست5 تاپیک

وقت انجام اینکارو که ندارم ولی شاید اگه موجود باشه بشه پیدا کرد .

سه شنبه ، ۲۶ دی ۱۳۹۱     ۱:۵۲ ق.ظ #


ats

Subscriber
18 پست17 تاپیک

اینم ابزار اینکد کردن
http://moisrex.rozblog.com/post/3259/Professional-encryption-tool-to-make-your-code.html

خواهش میکنم اینکارو برام انجام بدید و واسم ابزار دیکد کردنشو درست کنید

اگه هزینه هم داره می پردازم

سه شنبه ، ۲۶ دی ۱۳۹۱     ۲:۲۰ ق.ظ #


لقمان آوند

مدیر ارشد
1704 پست5 تاپیک

اول متغیری رو که درون unscape در آخر کد وجود داره چاپش کنید :

بعد خروجی ای که در مرورگر می بینید رو در این صفحه و در قسمت Escaped Text/HTML/JavaScript وارد کنید و دکمه مربوطه رو بزنید تا دیکد شه .

دیکد شده ی فایل شما به این شکله :

سه شنبه ، ۲۶ دی ۱۳۹۱     ۳:۱۵ ب.ظ #


ats

Subscriber
18 پست17 تاپیک

ببخشید منظورتونو متوجه نمیشم

 

میشه واضح تر بگید؟

سه شنبه ، ۲۶ دی ۱۳۹۱     ۳:۲۴ ب.ظ #


لقمان آوند

مدیر ارشد
1704 پست5 تاپیک

آخر کدی که دادی یه دستور به این شکل هست :

که متغیر teks رو unescape کرده و چاپ کرده . شما unescape رو بردا تا فقط متغیر teks رو چاپ کنی . به این شکل بشه :

بعد کل کد رو توی یه فایل html ذخیره کن و با مرورگر بازش کن .

چیزی رو که چاپ شده تو ابزاری که بهت دادم برور بزار و دیکد کن .

پست 1 تا 10 (از مجموع 64 پست)

برای پاسخ دادن به این تاپیک باید وارد سایت شوید .