نحوه استفاده از wow slider در asp.net

این تاپیک 7 پاسخ و 2 مشارکت کننده دارد . آخرین آپدیت توسط :  وحید صالحی ،‏ 2 سال و 9 ماه پیش .

١۴٢٧ visibility
نویسنده پست
چهارشنبه ، ۳ دی ۱۳۹۳     ۱۰:۴۷ ق.ظ #


مریم صفری

Subscriber
5 پست1 تاپیک

چه گونه می توان خروجی برنامه wow slider  را در asp.net استفاده کرد؟ من تاپیک های مرتبط رو خوندم اما متاسفانه مشکلم برطرف نشد. چون با کپی کدهای برنامه تصاویر با سایز اصلی خود و به صورت پشت سرهم (عمودی) قرار میگیرند. و اصلا افکتی نمایش داده نمیشود.

0  تشکر
چهارشنبه ، ۳ دی ۱۳۹۳     ۳:۲۵ ب.ظ #


وحید صالحی

Authorplus
561 پست4 تاپیک

شما باید فایل های کتابخونه جی کوئری و فایل های جاوااسکریپت اسلایدر رو در قالبتون لود کنید و لینکش رو قرار بدید...

0  تشکر
چهارشنبه ، ۳ دی ۱۳۹۳     ۱۰:۵۶ ب.ظ #


مریم صفری

Subscriber
5 پست1 تاپیک

میشه لطف کنید بیشتر توضیح بدید . من خیلی وارد نیستم 🙁

0  تشکر
چهارشنبه ، ۳ دی ۱۳۹۳     ۱۱:۰۶ ب.ظ #


وحید صالحی

Authorplus
561 پست4 تاپیک

زمانی که شما اسلایدر رو ازش خروجی میگیرید یه فایل که پسوند js داره باید اون رو در قسمت head قالبتون کپی کنید و همچنین لینک کتابخونه جی کوئری رو بالای این فایل قرار بدید بصورت نوشتاری بهتر از این نمیتونم راهنمایی کنم شما صفحه index قالبتون رو همراه با فابل های اسلایدر در اینجا قرار بدید تا بررسی کنیم...

1  تشکر
چهارشنبه ، ۳ دی ۱۳۹۳     ۱۱:۲۲ ب.ظ #


مریم صفری

Subscriber
5 پست1 تاپیک

کد های پیج اسلایدر که از برنامه کپی کردم

[/code]

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master" AutoEventWireup="true" CodeFile="Slideshow.aspx.cs" Inherits="Slideshow" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" Runat="Server">

</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" Runat="Server">
</asp:Content>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Image carousel generated by WOWSlider.com</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="description" content="Made with WOW Slider - Create beautiful, responsive image sliders in a few clicks. Awesome skins and animations. Image carousel" />

<!-- Start WOWSlider.com HEAD section --> <!-- add to the <head> of your page -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" rel="nofollow" href="engine1/style.css" />
<script type="text/javascript" src="engine1/jquery.js"></script>
<!-- End WOWSlider.com HEAD section -->

</head>
<body style="background-color:#d7d7d7;margin:0">

<!-- Start WOWSlider.com BODY section --> <!-- add to the <body> of your page -->
<div id="wowslider-container1">
<div class="ws_images"><ul>
<li><img src="data1/images/cam00452.jpg" alt="CAM00452" title="CAM00452" id="wows1_0"/></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://wowslider.com/vf"><img src="data1/images/cam00453.jpg" alt="full screen slider" title="full screen slider" id="wows1_1"/></a></li>
<li><img src="data1/images/cam00454.jpg" alt="CAM00454" title="CAM00454" id="wows1_2"/></li>
</ul></div>
<div class="ws_bullets"><div>
<a rel="nofollow" href="#" title="CAM00452"><img src="data1/tooltips/cam00452.jpg" alt="CAM00452"/>1</a>
<a rel="nofollow" href="#" title="full screen slider"><img src="data1/tooltips/cam00453.jpg" alt="full screen slider"/>2</a>
<a rel="nofollow" href="#" title="CAM00454"><img src="data1/tooltips/cam00454.jpg" alt="CAM00454"/>3</a>
</div></div><span class="wsl"><a rel="nofollow" href="http://wowslider.com/vu">image carousel</a> by WOWSlider.com v7.3</span>
<div class="ws_shadow"></div>
</div>
<script type="text/javascript" src="engine1/wowslider.js"></script>
<script type="text/javascript" src="engine1/script.js"></script>
<!-- End WOWSlider.com BODY section -->

</body>
</html>

0  تشکر
چهارشنبه ، ۳ دی ۱۳۹۳     ۱۱:۲۸ ب.ظ #


مریم صفری

Subscriber
5 پست1 تاپیک

// -----------------------------------------------------------------------------------
// http://wowslider.com/
// JavaScript Wow Slider is a free software that helps you easily generate delicious
// slideshows with gorgeous transition effects, in a few clicks without writing a single line of code.
// Generated by WOW Slider 7.3
//
//***********************************************
// Obfuscated by Javascript Obfuscator
// http://javascript-source.com
//***********************************************
function ws_cube(p,k,b){var e=jQuery,j=e(this),a=/WOW Slider/g.test(navigator.userAgent),l=!(/iPhone|iPod|iPad|Android|BlackBerry/).test(navigator.userAgent)&&!a,g=e(".ws_list",b),c=p.perspective||2000,d={position:"absolute",backgroundSize:"cover",left:0,top:0,width:"100%",height:"100%",backfaceVisibility:"hidden"};console.log(navigator.userAgent);var o={domPrefixes:" Webkit Moz ms O Khtml".split(" "),testDom:function(r){var q=this.domPrefixes.length;while(q--){if(typeof document.body.style[this.domPrefixes[q]+r]!=="undefined"){return true}}return false},cssTransitions:function(){return this.testDom("Transition")},cssTransforms3d:function(){var r=(typeof document.body.style.perspectiveProperty!=="undefined")||this.testDom("Perspective");if(r&&/AppleWebKit/.test(navigator.userAgent)){var t=document.createElement("div"),q=document.createElement("style"),s="Test3d"+Math.round(Math.random()*99999);q.textContent="@media (-webkit-transform-3d){#"+s+"{height:3px}}";document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(q);t.id=s;document.body.appendChild(t);r=t.offsetHeight===3;q.parentNode.removeChild(q);t.parentNode.removeChild(t)}return r},webkit:function(){return/AppleWebKit/.test(navigator.userAgent)&&!/Chrome/.test(navigator.userAgent)}};var f=(o.cssTransitions()&&o.cssTransforms3d()),m=o.webkit();var i=e("<div>").css(d).css({transformStyle:"preserve-3d",perspective:(m&&!a?"none":c),zIndex:8});e("<div>").addClass("ws_effect ws_cube").css(d).append(i).appendTo(b);if(!f&&p.fallback){return new p.fallback(p,k,b)}function n(q,r,t,s){return"inset "+(-s*q*1.2/90)+"px "+(t*r*1.2/90)+"px "+(q+r)/20+"px rgba("+((t<s)?"0,0,0,.6":(t>s)?"255,255,255,0.8":"0,0,0,.0")+")"}var h;this.go=function(B,y){var t=e(k[y]);t={width:t.width(),height:t.height(),marginTop:parseFloat(t.css("marginTop")),marginLeft:parseFloat(t.css("marginLeft"))};function s(S,F,H,I,G,E,Q,R,P,O){S.parent().css("perspective",c);var N=S.width(),K=S.height();F.front.css({transform:"translate3d(0,0,0) rotateY(0deg) rotateX(0deg)"});F.back.css({opacity:1,transform:"translate3d(0,0,0) rotateY("+Q+"deg) rotateX("+E+"deg)"});if(l){var J=e("<div>").css(d).css("boxShadow",n(N,K,0,0)).appendTo(F.front);var M=e("<div>").css(d).css("boxShadow",n(N,K,E,Q)).appendTo(F.back)}if(m&&!/WOW Slider/g.test(navigator.userAgent)){S.css({transform:"translateZ(-"+H+"px)"})}var L=setTimeout(function(){var w="all "+p.duration+"ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1.000)";F.front.css({transition:w,boxShadow:l?n(N,K,R,P):"",transform:"rotateX("+R+"deg) rotateY("+P+"deg)",zIndex:0});F.back.css({transition:w,boxShadow:l?n(N,K,0,0):"",transform:"rotateY(0deg) rotateX(0deg)",zIndex:20});if(l){J.css({transition:w,boxShadow:n(N,K,R,P)});M.css({transition:w,boxShadow:n(N,K,0,0)})}L=setTimeout(O,p.duration)},20);return{stop:function(){clearTimeout(L);O()}}}if(f){if(h){h.stop()}var C=b.width(),z=b.height();var x={left:[C/2,C/2,0,0,90,0,-90],right:[C/2,-C/2,0,0,-90,0,90],down:[z/2,0,-z/2,90,0,-90,0],up:[z/2,0,z/2,-90,0,90,0]}[p.direction||["left","right","down","up"][Math.floor(Math.random()*4)]];var D=e("<img>").css(t),v=e("<img>").css(t).attr("src",k.get(B).src);var q=e("<div>").css({overflow:"hidden",transformOrigin:"50% 50% -"+x[0]+"px",zIndex:20}).css(d).append(D).appendTo(i);var r=e("<div>").css({overflow:"hidden",transformOrigin:"50% 50% -"+x[0]+"px",zIndex:0}).css(d).append(v).appendTo(i);D.on("load",function(){g.hide()});D.attr("src",k.get(y).src).load();i.parent().show();h=new s(i,{front:q,back:r},x[0],x[1],x[2],x[3],x[4],x[5],x[6],function(){j.trigger("effectEnd");i.empty().parent().hide();h=0})}else{i.css({position:"absolute",display:"none",zIndex:2,width:"100%",height:"100%"});i.stop(1,1);var u=(!!((B-y+1)%k.length)^p.revers?"left":"right");var q=e("<div>").css({position:"absolute",left:"0%",right:"auto",top:0,width:"100%",height:"100%"}).css(u,0).append(e(k[y]).clone().css({width:100*t.width/b.width()+"%",height:100*t.height/b.height()+"%",marginLeft:100*t.marginLeft/b.width()+"%"})).appendTo(i);var A=e("<div>").css({position:"absolute",left:"100%",right:"auto",top:0,width:"0%",height:"100%"}).append(e(k[B]).clone().css({width:100*t.width/b.width()+"%",height:100*t.height/b.height()+"%",marginLeft:100*t.marginLeft/b.width()+"%"})).appendTo(i);i.css({left:"auto",right:"auto",top:0}).css(u,0).show();i.show();g.hide();A.animate({width:"100%",left:0},p.duration,"easeInOutExpo",function(){e(this).remove()});q.animate({width:0},p.duration,"easeInOutExpo",function(){j.trigger("effectEnd");i.empty().hide()})}}};// -----------------------------------------------------------------------------------
// http://wowslider.com/
// JavaScript Wow Slider is a free software that helps you easily generate delicious
// slideshows with gorgeous transition effects, in a few clicks without writing a single line of code.
// Generated by WOW Slider 7.3
//
//***********************************************
// Obfuscated by Javascript Obfuscator
// http://javascript-source.com
//***********************************************
jQuery("#wowslider-container1").wowSlider({effect:"cube",prev:"",next:"",duration:20*100,delay:20*100,width:640,height:360,autoPlay:true,autoPlayVideo:false,playPause:true,stopOnHover:false,loop:false,bullets:1,caption:true,captionEffect:"parallax",controls:true,responsive:2,fullScreen:false,gestures:2,onBeforeStep:0,images:0});

0  تشکر
چهارشنبه ، ۳ دی ۱۳۹۳     ۱۱:۲۹ ب.ظ #


مریم صفری

Subscriber
5 پست1 تاپیک

دومیه کد js هست

0  تشکر
پنج شنبه ، ۴ دی ۱۳۹۳     ۱۲:۰۰ ق.ظ #


وحید صالحی

Authorplus
561 پست4 تاپیک

با آدرس دهی فایل ها در قسمت head صفحه آشنایی دارید? مثلا آدرس دهی فایل js

0  تشکر
پست 1 تا 8 (از مجموع 8 پست)

برای پاسخ دادن به این تاپیک باید وارد سایت شوید .