ترجمه پیوندهای یکتا به انگلیسی

این تاپیک 0 پاسخ و 1 مشارکت کننده دارد . آخرین آپدیت توسط :  جعفر پیشدادی ،‏ 1 سال و 9 ماه پیش .

این تاپیک تاکنون 385 بازدید داشته است .

نویسنده پست
دوشنبه ، ۲۶ مرداد ۱۳۹۴     ۷:۰۵ ب.ظ #


جعفر پیشدادی

Subscriber
1 پست3 تاپیک

با سلام...طریقه کارکرد فایل ترجمه پیوندهای یکتا به انگلیسی به چه صورت است...توضیح عملکرد این فایل که برای ورد پرس است رو میخوام ....میخواهم برای سیستم مدیریت محتوی دیگه ای استفاده نماییم...با تشکر

 

فایل پیوست است


class fatoensettingsHttpRequest

{

function curlRequest($url, $header = array(), $postData = ''){

$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);

if(!empty($header)){

curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);

}

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);

curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);

if(!empty($postData)){

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, TRUE);

curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, is_array($postData) ? http_build_query($postData) : $postData);

}

$curlResponse = curl_exec($ch);

curl_close($ch);

return $curlResponse;

}

}

class fatoensettingsBingTranslator extends fatoensettingsHttpRequest

{

private $_clientID = CLIENTID;

private $_clientSecret = CLIENTSECRET;

private $_fromLanguage = SOURCE;

private $_toLanguage = TARGET;

private $_grantType = "client_credentials";

private $_scopeUrl = "http://api.microsofttranslator.com";

private $_authUrl = "https://datamarket.accesscontrol.windows.net/v2/OAuth2-13/";

private function _getTokens(){

try{

$header = array('User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.1) Gecko/20100101 Firefox/6.0.1');

$postData = array(

'grant_type' => $this->_grantType,

'scope' => $this->_scopeUrl,

'client_id' => $this->_clientID,

'client_secret' => $this->_clientSecret

);

$response = $this->curlRequest($this->_authUrl, $header, $postData);

$jsonObj = json_decode($response);

if(!empty($jsonObj->access_token)){

return $jsonObj->access_token;

}

}

catch(Exception $e){

//echo "Exception-" . $e->getMessage();

}

}

function translate($inputStr){

$params = "text=" . rawurlencode($inputStr) . "&from=" . $this->_fromLanguage . "&to=" . $this->_toLanguage;

$translateUrl = "http://api.microsofttranslator.com/v2/Http.svc/Translate?$params";

$accessToken = $this->_getTokens();

$authHeader = "Authorization: Bearer " . $accessToken;

$header = array($authHeader, "Content-Type: text/xml");

$curlResponse = $this->curlRequest($translateUrl, $header);

$xmlObj = simplexml_load_string($curlResponse);

$translatedStr = '';

foreach((array)$xmlObj[0] as $val){

$translatedStr = $val;

}

return $translatedStr;

}

}

if(get_option("wp_novinweb_translate_hamahangi")!='yes'){

function wp_novinweb_translate($postid){

global $wpdb;

$sql = "SELECT post_title,post_name FROM $wpdb->posts WHERE ID = '$postid'";

$results = $wpdb->get_results($sql);

$post_title = $results[0]->post_title;

$post_name = $results[0]->post_name;

if( !substr_count($post_name,'%') && !is_numeric($post_name) ){

if(substr_count($post_name,'_')){

$fatoensettings_post_name = str_replace('_','-',$post_name);

$sql = "UPDATE $wpdb->posts SET post_name = '$fatoensettings_post_name' WHERE ID = '$postid'";

$wpdb->query($sql);

}

return true;

}

$post_title = str_replace(array('_','/'),array(' ',' '),$post_title);

$fatoensettings_bing= new fatoensettingsBingTranslator();

$fatoensettings_title = sanitize_title( $fatoensettings_bing->translate($post_title) );

if( strlen($fatoensettings_title) posts SET post_name = '$fatoensettings_title' WHERE ID = '$postid'";

$wpdb->query($sql);

}

//add_action('publish_post', 'wp_novinweb_translate', 1);

//add_action('edit_post', 'wp_novinweb_translate', 1);

add_action('save_post', 'wp_novinweb_translate', 1);

}else{

function wp_novinweb_translate($postname){

$post_name = $postname;

$post_title = $_POST['post_title'];

if( !empty($post_name) && !is_numeric($post_name) ) return str_replace('_','-',$post_name);

$post_title = str_replace(array('_','/'),array(' ',' '),$post_title);

$fatoensettings_bing= new fatoensettingsBingTranslator();

$fatoensettings_title = sanitize_title( $fatoensettings_bing->translate($post_title) );

return $fatoensettings_title;

}

add_filter('name_save_pre', 'wp_novinweb_translate', 1);

}

function wp_novinweb_translate_activate(){

add_option('wp_novinweb_translate_clientid','wp-fa-to-en');

add_option('wp_novinweb_translate_clientsecret','pK2JdEwF/Janzz2O36Lgkq0QcDkc4Fuw0HqJvWVIFLQ=');

add_option('wp_novinweb_translate_language','fa');

add_option('wp_novinweb_translate_hamahangi','');

add_option('wp_novinweb_translate_deactivate','');

}

register_activation_hook( __FILE__, 'wp_novinweb_translate_activate' );

if(get_option("wp_novinweb_translate_deactivate")=='yes'){

function wp_novinweb_translate_deactivate(){

delete_option('wp_novinweb_translate_clientid');

delete_option('wp_novinweb_translate_clientsecret');

delete_option('wp_novinweb_translate_language');

delete_option('wp_novinweb_translate_hamahangi');

delete_option('wp_novinweb_translate_deactivate');

}

register_deactivation_hook( __FILE__, 'wp_novinweb_translate_deactivate' );

}

پیوست ها:
You must be logged in to view attached files.
0  تشکر
پست 1 تا 1 (از مجموع 1 پست)

برای پاسخ دادن به این تاپیک باید وارد سایت شوید .