اتصال به کنترل Repeater

این تاپیک 0 پاسخ و 1 مشارکت کننده دارد . آخرین آپدیت توسط :  صبا ...saba ،‏ 1 سال و 5 ماه پیش .

٢۴٣ visibility
نویسنده پست
جمعه ، ۲۷ فروردین ۱۳۹۵     ۱:۴۸ ق.ظ #


صبا ...saba

Subscriber
0 پست669 تاپیک

در ادامه DataReader را به کنترل Repeater متصل می نماییم.

مثال
<%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %>

<script runat="server">
sub Page_Load
dim dbconn,sql,dbcomm,dbread
dbconn=New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;
data source=" & server.mappath("northwind.mdb"))
dbconn.Open()
sql="SELECT * FROM customers"
dbcomm=New OleDbCommand(sql,dbconn)
dbread=dbcomm.ExecuteReader()
customers.DataSource=dbread
customers.DataBind()
dbread.Close()
dbconn.Close()
end sub
</script>

<html>
<body>

<form runat="server">
<asp:Repeater id="customers" runat="server">

<HeaderTemplate>
<table border="1" width="100%">
<tr>
<th>Companyname</th>
<th>Contactname</th>
<th>Address</th>
<th>City</th>
</tr>
</HeaderTemplate>

<ItemTemplate>
<tr>
<td><%#Container.DataItem("companyname")%></td>
<td><%#Container.DataItem("contactname")%></td>
<td><%#Container.DataItem("address")%></td>
<td><%#Container.DataItem("city")%></td>
</tr>
</ItemTemplate>

<FooterTemplate>
</table>
</FooterTemplate>

</asp:Repeater>
</form>

</body>
</html>
خروجی کد بالا:

Companyname
Contactname
Address
City

Alfreds Futterkiste
Maria Anders
Obere Str. 57
Berlin

Berglunds snabbköp
Christina Berglund
Berguvsvägen 8
Luleå

Centro comercial Moctezuma
Francisco Chang
Sierras de Granada 9993
México D.F.

Ernst Handel
Roland Mendel
Kirchgasse 6
Graz

FISSA Fabrica Inter. Salchichas S.A.
Diego Roel
C/ Moralzarzal, 86
Madrid

Galería del gastrónomo
Eduardo Saavedra
Rambla de Cataluña, 23
Barcelona

Island Trading
Helen Bennett
Garden House Crowther Way
Cowes

Königlich Essen
Philip Cramer
Maubelstr. 90
Brandenburg

Laughing Bacchus Wine Cellars
Yoshi Tannamuri
1900 Oak St.
Vancouver

Magazzini Alimentari Riuniti
Giovanni Rovelli
Via Ludovico il Moro 22
Bergamo

North/South
Simon Crowther
South House 300 Queensbridge
London

Paris spécialités
Marie Bertrand
265, boulevard Charonne
Paris

Rattlesnake Canyon Grocery
Paula Wilson
2817 Milton Dr.
Albuquerque

Simons bistro
Jytte Petersen
Vinbæltet 34
København

The Big Cheese
Liz Nixon
89 Jefferson Way Suite 2
Portland

Vaffeljernet
Palle Ibsen
Smagsløget 45
Århus

Wolski Zajazd
Zbyszek Piestrzeniewicz
ul. Filtrowa 68
Warszawa

 بستن اتصال پایگاه داده
همواره هم DataReader و هم اتصال پایگاه داده را پس از دستیابی به پایگاه داده ببندید:

dbread.Close()
dbconn.Close()

0  تشکر
پست 1 تا 1 (از مجموع 1 پست)

برای پاسخ دادن به این تاپیک باید وارد سایت شوید .