vaar imgupload = function(event){ var imageuser=document.getElementById('imageuser'); imageuser.src=URL.createObjectURL(event.target.file[0]); };

تاپیک بازدید پست تازگی

توسط sajjad 7

در : Html و CSS

۱۵۱۸ 1 2 سال و 8 ماه پیش

 sajjad 7

تاپیک 1 تا 1 (از مجموع 1 تاپیک)