اجرای function فقط در اندازه های خاص از صفحه نمایش