پاسخ به : چند سوال در مورد جاوا اسکریپت

نویسنده پاسخ ها
mohammad.b # ارسال شده در ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ در ۸:۳۰ ق.ظ

دوستان به جز سوال اول اینها هم هستند

2--برنامه ای بنویسید که در آن تابعی به نام ،capitalizeیک آرگومان به صورت stringگرفته و به عنوان خروجی حرف
اول هر کلمه را به صورت بزرگ
( )Upper Caseتبدیل کرده و سپس کل جمله را چاپ نماید:


capitalize (“never give up”) => Never Give Up

 

3--برنامه ای بنویسید که در آن تابعی به نام ، randomCapitalizeیک آرگومان به صورت stringگرفته، سپس یکعدد تصادفی بین 1تا ( 10مثلا )3انتخاب نماید و با شروع از ابتدای رشته، حروفی را که در موقعیت این عدد و مضارب
صحیح آن قرار گرفتهاند را به صورت بزرگ
( )Upper Caseتبدیل کرده و سپس کل جمله را چاپ نماید:

randomCapitalize (“never give up”) => neVer GivE up

نکته: در این تمرین فاصله در شمارش لحاظ نمیگردد.

4--تابعی بنویسید که یک عدد به عنوان ورودی دریافت کند و بگوید این عدد اول است یا خیر.


5--برنامه ای بنویسید که همانند فایل ضمیمه شده، ابتدا تعداد سطرها، سپس تعداد ستونها را دریافت کند و جدولی با
همان تعداد سطرها و ستونهای وارد شده نمایش دهد

دوستان هر کدوم از سوال ها که جوابشون بلدین راهنمایی کنید منو ممنون میشم