آموزش ایلوستریتور

۲۰ رای ۹.۱

access_time طول دوره ۱۰۱ ساعت
event_seat تعداد جلسات ۱۰۶ جلسه
people دانشجویان ۳۸۷ نفر
headset_mic پشتیبانی دوره۳ ماه
file_downloadسرفصل های دوره دانلود

قیمت : ۲۱۹ هزار تومان

schedule هر هفته 2 الی 3 جلسه 30 تا 60 دقیقه ای - بیش از 70 ساعت
description توضیحات دوره list جلسات دوره speaker_notes دیدگاه ها
list لیست جلسات دوره
 1. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل مقدماتی (جلسه 1) - معرفی ایلوستریتور- اهداف و مرور کلی این دوره play_circle_outlined
 2. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل مقدماتی (جلسه 2) - پیشنیازها,نصب و مروری بر محیط نرم افزار play_circle_outlined
 3. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 1) play_circle_outlined
 4. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 2) play_circle_outlined
 5. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 3) play_circle_outlined
 6. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 4) play_circle_outlined
 7. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 5) play_circle_outlined
 8. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 6) play_circle_outlined
 9. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 7) play_circle_outlined
 10. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 8) play_circle_outlined
 11. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 9) play_circle_outlined
 12. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 10) play_circle_outlined
 13. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 11) play_circle_outlined
 14. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 12) play_circle_outlined
 15. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 13) play_circle_outlined
 16. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 14) play_circle_outlined
 17. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 15) play_circle_outlined
 18. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (مقدمه) play_circle_outlined
 19. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه اول) play_circle_outlined
 20. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه دوم) play_circle_outlined
 21. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه سوم) play_circle_outlined
 22. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه چهارم) play_circle_outlined
 23. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه پنجم) play_circle_outlined
 24. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه ششم) play_circle_outlined
 25. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه هفتم) play_circle_outlined
 26. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه هشتم) play_circle_outlined
 27. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه نهم) play_circle_outlined
 28. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه دهم) play_circle_outlined
 29. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه یازدهم) play_circle_outlined
 30. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه دوازدهم) play_circle_outlined
 31. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه سیزدهم) play_circle_outlined
 32. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه چهاردهم) play_circle_outlined
 33. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه پانزدهم) play_circle_outlined
 34. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه شانزدهم) play_circle_outlined
 35. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه هفدهم) play_circle_outlined
 36. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه هجدهم) play_circle_outlined
 37. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه نوزدهم) play_circle_outlined
 38. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه بیستم) play_circle_outlined
 39. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه بیست و یکم) play_circle_outlined
 40. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه بیست و دوم) play_circle_outlined
 41. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه بیست و سوم) play_circle_outlined
 42. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه بیست و چهارم) play_circle_outlined
 43. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه بیست و پنجم) play_circle_outlined
 44. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل سوم (جلسه اول) play_circle_outlined
 45. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل سوم (جلسه دوم) play_circle_outlined
 46. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل سوم (جلسه سوم) play_circle_outlined
 47. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل سوم (جلسه چهارم) play_circle_outlined
 48. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل سوم (جلسه پنجم) play_circle_outlined
 49. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل سوم (جلسه ششم) play_circle_outlined
 50. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل سوم (جلسه هفتم) play_circle_outlined
 51. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل سوم (جلسه هشتم) play_circle_outlined
 52. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل سوم (جلسه نهم) play_circle_outlined
 53. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل سوم (جلسه دهم) play_circle_outlined
 54. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل چهارم (جلسه اول) play_circle_outlined
 55. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل چهارم (جلسه دوم) play_circle_outlined
 56. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل چهارم (جلسه سوم) play_circle_outlined
 57. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل پنجم (جلسه اول) play_circle_outlined
 58. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل پنجم (جلسه دوم) play_circle_outlined
 59. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل پنجم (جلسه سوم) play_circle_outlined
 60. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل پنجم (جلسه چهارم) play_circle_outlined
 61. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل پنجم (جلسه پنجم) play_circle_outlined
 62. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل پنجم (جلسه ششم) play_circle_outlined
 63. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل پنجم (جلسه هفتم) play_circle_outlined
 64. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل پنجم (جلسه هشتم) play_circle_outlined
 65. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل پنجم (جلسه هشتم) play_circle_outlined
 66. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل پنجم (جلسه نهم) play_circle_outlined
 67. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل پنجم (جلسه دهم) play_circle_outlined
 68. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل پنجم (جلسه یازدهم) play_circle_outlined
 69. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه اول) play_circle_outlined
 70. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه دوم) play_circle_outlined
 71. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه سوم) play_circle_outlined
 72. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه چهارم) play_circle_outlined
 73. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه پنجم) play_circle_outlined
 74. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه ششم) play_circle_outlined
 75. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه هفتم) play_circle_outlined
 76. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه هشتم) play_circle_outlined
 77. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه نهم) play_circle_outlined
 78. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه دهم) play_circle_outlined
 79. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه یازدهم) play_circle_outlined
 80. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه دوازدهم) play_circle_outlined
 81. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه سیزدهم) play_circle_outlined
 82. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه چهاردهم) play_circle_outlined
 83. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه پانزدهم) play_circle_outlined
 84. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه شانزدهم) play_circle_outlined
 85. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه هفدهم) play_circle_outlined
 86. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه هجدهم) play_circle_outlined
 87. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه نوزدهم) play_circle_outlined
 88. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه بیستم) play_circle_outlined
 89. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه بیستم و یکم) play_circle_outlined
 90. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه بیست و دوم) play_circle_outlined
 91. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه بیست و سوم) play_circle_outlined
 92. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل هفتم (جلسه اول) play_circle_outlined
 93. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل هفتم (جلسه دوم) play_circle_outlined
 94. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل هفتم (جلسه سوم) play_circle_outlined
 95. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل هفتم (جلسه چهارم) play_circle_outlined
 96. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل هفتم (جلسه پنجم) play_circle_outlined
 97. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل هفتم (جلسه ششم) play_circle_outlined
 98. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل هفتم (جلسه هفتم) play_circle_outlined
 99. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل هفتم (جلسه هشتم) play_circle_outlined
 100. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل هفتم (جلسه نهم) play_circle_outlined
 101. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل هفتم (جلسه دهم) play_circle_outlined
 102. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل هفتم (جلسه یازدهم) play_circle_outlined
 103. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل هفتم (جلسه دوازدهم) play_circle_outlined
 104. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل هفتم (جلسه سیزدهم) play_circle_outlined
 105. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل هفتم (جلسه چهاردهم) play_circle_outlined
 106. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل هفتم (جلسه پانزدهم) play_circle_outlined

آموزش illustrator حرفه ای

آموزش ایلوستریتور حرفه ای : گرافیک گرافیک گرافیک، واژه ای که روزانه دست کم یک مورد وابسته با آنرا می بینیم و یا چیزی در مورد آن می شنویم. در دنیای امروزی جایی که بخش اعظمی از زندگی ما با تکنولوژی گره خورده بخش دیداری این مقوله همیشه درگیر رنگ ها,طرح ها و اشکال گوناگون بوده است که این موارد تاثیر مستقیمی بر روحیات , احساسات و تصمیم گیری های ما دارند. انسان همواره مجذوب رقص رنگ ها و طرح ها در کنار هم در دنیای واقعی پیرامون خود و امروزه در دنیای مجازی بوده و می باشد و با تصاویری که از ترکیب این دو مقوله بوجود آمده زندگی کرده,مجذوب شده و در نهایت انتخاب کرده است .حال با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و روی کار آمدن عصر دیجیتالی و کامپیوتر انسان بسیار بسیار آزادانه تر و جنون آمیز تر دست به طراحی زده و ذوق هنری هر یک از ما را به چالش کشیده است طرح هایی که بعضا تاثیرات چشمگیری بر تصمیم گیری و انتخاب ما دارند کما اینکه ممکن است در آن مقطع و لحظه زمانی کیفیت و کمیت رنگ باخته و تنها رنگ ها و طرح ها برای ما ملاک انتخاب باشند... لذا در این دوره آموزشی قصد داریم یکی از قدرتمند ترین نرم افزارهای گرافیکی در زمینه طراحی را به شما عزیزان معرفی و آموزش دهیم . نرم افزاری که نام آن گویای تمام توانایی های آن برای به چالش کشیدن مخاطبان شما است . تصویرگر (Illustrator) بوجود آمده و در اختیار شما قرار گرفته تا تحت طراحی وکتور تا مرز جنون مخاطبان خود را به چالش بکشید و احساسات آنها را تحت سیطره خلاقیت خود قرار دهید. این دوره آموزشی هم مانند سایر دوره های آموزشی وب سایت بصورت کاملا پروژه محور و مناسب بازار کار تدارک دیده شده است و با ده ها ساعت آموزش و انبوهی از پروژه های کاربردی شما را در زمینه استفاده و تسلط به این نرم افزار همراهی و یاری خواهد رساند. هزینه این دوره آموزشی هم مانند سایر دوره های آموزشی سون لرن در مقابل حجم و کیفیت مباحث آموزشی دوره بسیار اندک می باشد تا همه عزیزان علاقه مند بتوانند به راحتی در آن شرکت کنند.

 

دانلود PDF سرفصل های کامل دوره illustrator

 سرفصل های دوره جامع آموزش ایلستریتور CC

 • فصل 1 :طراحی متون و مسائل مربوط به آن
 • فصل 2 :طراحی لوگوها و بررسی اصول آن
 • فصل 3 :کاراکتر سازی و نقاشی
 • فصل 4 : اصول طراحی فلت و اهمیت آن
 • فصل 5 : Brushes, Swirls
 • فصل 6 :تصاویر انتزاعی و طرح های گرافیکی
 • فصل 7 :طراحی کارت ویزیت، بروشور، کاتالوگ و اینفوگرافیک
dpfm32 replyپاسخ

جناب صالحی خواهش میکنم منطقی صحبت کنید .
شما اشتباه کردین ، به من ربطی نداره . نباید اشتباه میکردید .
به قول خودتون ، من نباید جور اشتباه شما رو بکشم .
اشتباه کردین ، باید پاش بایستید .
ما طبق طرح هایی که توی سرفصل ها بوده ، از شما توقع داریم هر کدوم اونها رو طراحی کنید .
نکنه چون شما اشتباه کردین ما باید جورشو بکشیم ؟
تا حالا ندیده بودم دوره ای تو سون لرن ناقص بمونه ، ولی ظاهرا این دوره شما فرق کرد .
همین یه جمله میگید ” اشتباها بنده قرار داده بودم ” تموم شد رفت ؟؟؟
کی گفته شما خارج از چارچوب کار کنید ؟؟؟
خیلی برام عجیب شد ، شما اشتباه میکنی ما هم هیچی نباید بگیم ، فقط باید بگیم چشم آقای صالحی 😆

وحید صالحی

توضیحات کامل خدمتون عرض شد و جای بحثی باقی نمی مونه…
موفق باشید

dpfm32 replyپاسخ

سلام جناب صالحی ،
اول از همه میخواستم تشکر کنم از شما
یه چیزی رو میخواستم بگم خدمتتون .
شما توی این جلسه ، طرح هایی رو بهشون اشاره کردید توی فایل سرفصل ها ، و گفتید که چون قبلا توضیح دادیم ، دیگه قرار نیست این طرح ها رو با هم کار کنیم .
خب شما وقتی زمان ثبت نام دوره ، به ما فایل سرفصل رو میدید ، توقع داریم هر چی که قول دادین و توی سرفصل ها قرار دادین رو پیاده کنیم .
حالا شاید یکی نخواد تمرین کنه جلسات گذشته رو ، در این صورت شما نباید جلسه مربوط به اون طرح رو قرار بدین 😕 ؟
اگه هدفتون از این کار تمرین دادن هست ، خب اول کار میگفتید .
توی سرفصل ها مینوشتید فلان طرح به عنوان تمرینی قرار داده شده و دانشجو باید خودش طرح رو پیاده کنه . نه اینکه شما دوره رو شروع کنید بعد وسط راه نظرتون عوض بشه .
بقول شما برخی از طرح ها اشتباها قرار داده شده ، حالا تکلیف ما چی میشه ؟

وحید صالحی

سلام دوست عزیز شما کل ویدئو های این فصل رو با دقت مشاهده کنید بعد قضاوت کنید شما ظاهرا فقط همین جلسه رو مشاهده کردید اونم گذرا … بنده در انتهای جلسه سوم این فصل و ابتدای جلسه چهارم توضیح کافی رو در مورد تمام جلسات دادم در طول چلسات و نحوه ایجادشون رو هم توضیح دادم خدمتتون ابتدا جلساتی که رو که عرض کردم و سایر جلسات این فصل رو مشاهد کنید بعد قضاوت کنید شما ظاهرا در حال آرشیو مطالب دوره هستید و اونها رو مشاهده و تمرین نمی کنید این رو بنده از روی صحبت هاتون متوجه شدم و پیش داوری نمی کنم شما اگر تا قبل از این فصل مطالب و ویدئو ها رو مشاهده و تمرین کرده باشد اصلا باید بدون مشاهده مطالب این فصل تمام طرح ها رو خودتون بزنید چون دائما داریم یکسری ابزار رو برای طرح های مختلف استفاده می کنیم در ضمن اگر ویدئو ها رو مشاهده کرده باشید عرض کردم که اشتباه بنده بود که این فایل ها رو قرار دادم در سرفصل ها و باید به عنوان نمونه پروژه توی هر جلسه معرفی می کردم.
درضمن شما با دیدن این شش قسمت اگر نتونستید طرح هایی که به عنوان نمونه هست رو خودتون طراحی کنید بنده همهجوره در خدمتتون هستم.
90 درصد طرح ها همین براش ها هستند که آموزش تک تکشون رو دادیم دیگه فکر نکنم کشیدن 6 7 تا منحنی اونم بعد گذشت 60 جلسه از این دوره و قرار دادن براش ها روی اونها کار دشواری باشه.تکلیف شما هم روشنه جلسات این فصل رو به دقت ببنید توضیحات کامل درش داده شده و براحتی تمام طرح ها رو می تونید طراحی کنید 🙂 .
موفق باشید

dpfm32

استاد عزیز ، حرف شما کاملا منطقی .
قطعا اگر تمرین کنیم ، به راحتی میشه طرح ها رو ایجاد کرد.
ولی مگه شما تو فایل سرفصل ها نزده بودید که قراره همه این طرح ها رو با هم کار کنیم ؟
اینکه ما تمرین کنیم یا نکنیم ، دلیل بر این نمیشه که دوره رو ناقص کنید .
دوره باید کامل باشه ، چه ما بخوایم تمرین کنیم و چه نکنیم .
من چیز اضافه ای از شما نخواستم .

وحید صالحی

عزیز شما ظاهرا متوجه نشدید عرض کردم با اینکه اشتباه بنده بوده در مورد قرار دادن مواردی که ذکر کردید با این حال بنده نحوه ایجادشون رو در طول این فصل آموزش دادم و به نحوه طراحیشون اشاره کردم درضمن دوره ناقص نمی مونه دوست عزیز مگه تا به الان دوره ای در سون لرن ناقص بوده یا همین دوره جلسه ای جا افتاده که اینطور می فرمایید .تمرین کردن یا نکردن شما هم مسلما ارتباطی به بنده نداره اما بنده هم نمی تونم که جور تمرین نکردن شما رو بکشم و کاری خارج از چارچوب انجام بدم باز هم تاکید می کنم اون موارد رو اشتباها بنده در فایل سرفصل ها قرار دادم و این دلیل نمیشه که بخواهیم اون موارد رو اضافه کنم.
موفق باشید.

معصومه باقری replyپاسخ

ببخشید جواب بنده رو کی میدید؟ 😡 😡
اگر نمیدونید ،بفرمایید تا از جای دیگه بپرسم

وحید صالحی

سلام دوست عزیز یکم صبور باشید تنها شما مخاطب ما نیستید و سوالات زیاد دیگه ای هم هست از سایر دوستان که باید پاسخ داده بشه به هر حال پاسختون داده شد
پایدار باشید

abbas replyپاسخ

فصل 4 فقط 3 جلسه؟

وحید صالحی

دوست عزیز فصل 4 کلا 4 جلسه هست که جلسه آخرش مشکل صدا داشت که دوباره باید ضبط بشه درضمن نگران نباشید منتشر خواهد شد

معصومه باقری replyپاسخ

سلام خدمت آقای صالحی
بنده کامپیوتر خوانده ام و مدتی رو برنامه نویسی در بخش های مختلف انجام داده ام.
از تدریس و مباحثی که شما در دوره فوتوشاپ و illustrator داشتین علاقه مند به رشته گرافیک شدم و خواستم در این رشته کار کنم.
اما افرادی که گرافیست در دانشگاه خوانده اند به من گفتند که نمیتوانم در این حوزه کار کنم ،چون دید بصری ندارم و خیلی از کتب دانشگاهی گرافیک را نخوانده ام.
و بنده از طرح های گرافیک وب ،به این رشته رسیدم.خواستم نظر شما را بدانم که بنده چه کار کنم؟
آیا فقط با یادگیری دوره های گرافیک شما میتوانم وارد بازار کار این رشته شوم و با ادامه مطالعاتم در آن موفق شوم و به جایی برسم که برای خودم کار کنم؟
در آگهی های استخدامی به کسانی نیاز دارند که فوتوشاپ و illustrator بلد باشد.آیا این شرکت ها از خلاقیت فرد استفاده میکنند و به عنوان طراح استخدام میکنند یا فقط میخواهند کار با نرم افزار را برایشان انجام دهد؟
با تشکر از آموزش های عالی شما
منتظر پاسخ شما هستم و خواهشمندم که کامل توضیح دهید .

وحید صالحی

سلام دوره های آموزشی که تدریس شده مناسب با بازار کار هستند و شما رو قادر می سازن تا بخوبی از نرم افزارها استفاده کنید و به ابزارهاش مسلط بشید البته تلاش و پشتکار شما هم نقش اساس داره
صد در صد شرکت های مذکور هدفشون استفاده از خلاقیت شماست در کنار کار با نرم افزار به عنوان مثال بهتون می گن طرحی برای مجله یا لوگو و… می خوان کلیاتش رو هم ممکنه در اختیارتون بزارن ولی طرح نهایی رو خودتون باید طراحی کنید

رضا replyپاسخ

سلام جناب صالحی
این طرح های فلت کاربردش بیشتر کجا هست تو طراحی ها؟
سوال بعدی اینکه این دوره جدید فتوشاپ که قراره برگزار بشه چرا از افتر اصلا ازش استفاده نمیکنید؟و فقط با فتوشاپه؟
سوال آخر اینکه شما با با اینکه نرم افزار خوندین اما مشخصه از هنر و گرافیک کاملا سررشته دارید و کارهای خلاقانه میکنید چطور به این مرحله رسیدید و چطوری میشه این مهارت گرافیک و مخصوصا خلاقانه رو تمرکز روش کرد؟ (الان ممکنه بگید با تمرین ولی به نظرم خلاقیت شاید ربطی به تمرین نداشته باشه)

وحید صالحی

سلام دوست عزیز کاربرد تصاویر فلت هم در وب سایت ها بنر های تبلیغاتی هست هم در مبحث motion graphic که برای انیمیشن های تبلیغاتی ازش استفاده میشه یعنی طرح ابتدا در illustrator طراحی میشه و بعد در نرم افزارهایی مثل افتر افکت یا cinema 4d به انیمیشن تبدیل میشه و متحرک میشن در جلسه اول این فصل بطور کامل هم راه با مثال کاربردشون رو توضیح دادیم
دوره جدید فتوشاپ و مبحث دستکاری تصاویر اصلا ارتباطی به نرم افزار افتر افکت نداره که بخواهیم ازش استفاده کنیم
رشته نرم افزار یکی از شاخه هاش گرافیک هست و بنده هم بنا به شرایطی که برام پیش اومد مدتی رو تمرکز بیشتری رو گرافیک داشتم کارهای خلاقانه هم نیاز به کسب تجربه داره مثل دیدن طرح های مختلف از طراحان دیگه و ایده و الهام گرفتن از اونها در کنار تمرین اتفاقا زمانی که تمرین مناسب داشته باشید کم کم خلاقیتتون هم زیاد میشه بیشتر باید سعی کنید تا می تونید طرح های مختلف و گوناگون رو ببنید آنالیز کنید و ایده برداری کنید
پایدار باشید

رضا replyپاسخ

سلام و درود جناب صالحی عیدتون فطر رو خدمت شما و تمامی همکاران تبریک عرض میکنم.
دقیقه 12 این جلسه چطوری اون کوه و مستطیل کنارش رو با هم گرفتید؟
(در حالتی که ابزار selection tool فعال هست و کلید ctrl رو هر دو زدم انتخاب نشد.)

وحید صالحی

سلام عید شما هم مبارک باشه shift رو باید نگه دارید نه ctrl

gallerykala replyپاسخ

سلام وقت بخیر. امکانش هست اموزش 3dmax. رو بذارید

وحید صالحی

سلام متاسفانه فعلا برنامه ای برای این مورد نداریم

سهیل محمدی replyپاسخ

جناب صالحی ممنون از تمام وفت و انرژی ک برای تدوین ویدیو ها میزارید. قبلا گفتم بازم میگم شما شایسته لقب استاد هستید . شکی نیس. ب شخصه خیلی از شما اموختم. استاد ب نظر شما حدودا چ زمان این دوره ب پایان میرسه و حدودا چقدر از حجم دوره باقی مونده ؟ تشکر از الطافتون .

وحید صالحی

ممنون از لطفتون آقای محمدی خودمون هم سعی داریم که این دوره هرچه زودتر به پایان برسه تعریف از خود نباشه منظم ترین صف انتشار همیشه مربوط دوره های بنده بوده اما این دوره همراه شد با یکسری اتفاقات خوب برای بنده اما شدیدا وقتگیر که باعث به درازا کشیدن این دوره شده طبق سرفصل ها سه فصل دیگه باقی مانده که اونها حجم مباحث آموزشیشون سبک تر هست و انشاا… زودتر تمام میشن

نیاز به لاگین

برای ارسال دیدگاه و یا پرسیدن سوال خود در این قسمت، باید در سایت لاگین شوید.
1 2 3 4 5 10
مدرس و آمار دوره
Course-Teacher
وحید صالحی
مدرس و نویسنده ارشد سون لرن، فارغ التحصیل مهندسی نرم افزار با 4 سال سابقه نویسندگی و فعالیت های آموزشی حرفه ای. دارای 6 سال سابقه فعالیت در زمینه مباحث مبتنی بر وب (UI-Web Development) و گرافیک
library_books
۵۰۸ مقاله تخصصی
school
۱۰ دوره برگزار شده
۳۹۴۰ علاقمندfavorite
۳۵۸۲ دانشجوpeople
۷۰۰ رایstar
٪ ۹۲.۶ میانگین رضایت از مدرس
پیشنیاز های دوره
این دوره هیچ پیشنیازی ندارد، از سطح پایه و با زبانی ساده تدریس شده است.
پشتیبانی فنی دوره
مدرس دوره و تیم پشتیبانی سون لرن به مدت 3 ماه پس از خرید دوره در بخش نظرات مطالب دوره ، پاسخگوی تمامی سوالات و ابهامات شما در مورد این دوره خواهند بود.
مشاوره پیش از خرید
در صورتی که در مورد هر کدام از دوره های سون لرن سوال و یا ابهامی در ذهن شما هست، می توانید همین حالا با ما در تماس باشید و از مشاوره رایگان قبل از خرید دوره ها استفاده نمایید.
contact_phone شماره تماس : ۰۲۱۴۴۰۲۰۴۸۲
email ایمیل : support@7Learn.com