مطالب دسته : برنامه نویسی

مقاله
info_outline رایگان ۵۷۹visibility 0mode_comment
مقاله
Horizontal Scaling چیست؟ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
info_outline رایگان ۲۶۲visibility 0mode_comment
مقاله
info_outline رایگان ۲۶۷visibility 0mode_comment
horizontal scaling چیست مقاله
مقیاس پذیری یا Scaling چیست؟ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
info_outline رایگان ۳۷۸visibility 1mode_comment
مقاله
باگ چیست ؟ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
info_outline رایگان ۳۳۹visibility 1mode_comment
مقاله
info_outline رایگان ۳۰۳visibility 1mode_comment
Interface Segregation چیست مقاله
اصل تفکیک Interface در SOLID ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
info_outline رایگان ۳۱۷visibility 2mode_comment
PSR چیست مقاله
info_outline رایگان ۴۷۹visibility 0mode_comment
مقاله
سرور چیست؟ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
info_outline رایگان ۴۶۵visibility 2mode_comment
مقاله
NoSQL چیست؟ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
info_outline رایگان ۴۹۶visibility 2mode_comment
SOLID چیست مقاله
آشنایی با اصل Open/Closed در SOLID ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
info_outline رایگان ۲۳۴visibility 0mode_comment
برنامه نویسی اندروید چیست مقاله
info_outline رایگان ۱۸۴۸visibility 16mode_comment
1 2 3 6