نوشتن وب سرویس ارسال اتوماتیک پیامک

این تاپیک 5 پاسخ و 2 مشارکت کننده دارد . آخرین آپدیت توسط :  sajjad mashayekh ،‏ 1 سال و 6 ماه پیش .

این تاپیک تاکنون 609 بازدید داشته است .

نویسنده پست
سه شنبه ، 13 اکتبر 2015     4:21 ق.ظ #


وحید سبحانی

Subscriber
4 پست5 تاپیک

سلام

من یک پنل sms از طریق وب سرویس نوشتم برای اینکه بعد از ارسال هر پیام به شماره پیامکی خاص یک پیام ثابت برای ارسال کننده پیام فرستاده شود

ولی اطلاعاتی در دیتابیس ذخیره نمی شود.

نمونه کد ها رو اینجا میذارم لطفا راهنمایی کنین

 

<?php

error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_DEPRECATED);
$dbserver="localhost";
$dbname="artemisa_city";
$dbuname="artemisa_city";
$dbpass="vms6471";
$db=mysql_connect($dbserver,$dbuname,$dbpass);
if(!$db){
echo "Not connected to Mysql Server<br>";
exit(1);}
$dbn=mysql_select_db($dbname);
if(!$dbn){
echo "Not connected to Database";
exit(1);}
mysql_query("SET CHARACTER SET utf8;");
mysql_query("SET SESSION collation_connection = 'utf8_persian_ci'");
//mysql_close();

$SMSPanelUser = '09360925644';
$SMSPanelPass = 'vms6471';
$SMSPanelNumber = '50002015940605';
$adminemail='v.sobhani92@yahoo.com';
$webmaster_email='info@basijehooshmand.com';
$emailactive=1;
$activegeo=1;

$Client = new SoapClient('http://ip.sms.ir/ws/SendReceive.asmx?wsdl');
$query="SELECT MAX(SMSID) AS SMSID FROM `resms`";
$resualt=mysql_query($query) or die(mysql_error($query));
$row=mysql_fetch_array($resualt);
//echo $row[SMSID].'<br>';
$Params= array('userName'=>$SMSPanelUser,'password'=>$SMSPanelPass,'lastMessageID'=>$row[SMSID]+1);
$results = $Client->GetReceivedMessageByLastMessageID($Params);
if($_GET[debug]==1){
echo '<pre>';
print_r($results);
echo '</pre>';
}
if($results->message != -1){
$num = count($results->GetReceivedMessageByLastMessageIDResult->ReceivedMessage);
if($num>1){
for($i=0;$i<$num;$i++){
$ID = $results->GetReceivedMessageByLastMessageIDResult->ReceivedMessage[$i]->ID;
$MobileNo = $results->GetReceivedMessageByLastMessageIDResult->ReceivedMessage[$i]->MobileNo;
$SMSMessageBody = $results->GetReceivedMessageByLastMessageIDResult->ReceivedMessage[$i]->SMSMessageBody;
$LineNumber = $results->GetReceivedMessageByLastMessageIDResult->ReceivedMessage[$i]->LineNumber;
$ReceiveDateTime = $results->GetReceivedMessageByLastMessageIDResult->ReceivedMessage[$i]->ReceiveDateTime;
$LatinReceiveDateTime = $results->GetReceivedMessageByLastMessageIDResult->ReceivedMessage[$i]->LatinReceiveDateTime;
$TypeOfMessage = $results->GetReceivedMessageByLastMessageIDResult->ReceivedMessage[$i]->TypeOfMessage;

Insert_to_db($ID,$MobileNo,$SMSMessageBody,$LineNumber,$ReceiveDateTime,$LatinReceiveDateTime,$TypeOfMessage);
}
}
elseif($num==1){
$ID = $results->GetReceivedMessageByLastMessageIDResult->ReceivedMessage->ID;
$MobileNo = $results->GetReceivedMessageByLastMessageIDResult->ReceivedMessage->MobileNo;
$SMSMessageBody = $results->GetReceivedMessageByLastMessageIDResult->ReceivedMessage->SMSMessageBody;
$LineNumber = $results->GetReceivedMessageByLastMessageIDResult->ReceivedMessage->LineNumber;
$ReceiveDateTime = $results->GetReceivedMessageByLastMessageIDResult->ReceivedMessage->ReceiveDateTime;
$LatinReceiveDateTime = $results->GetReceivedMessageByLastMessageIDResult->ReceivedMessage->LatinReceiveDateTime;
$TypeOfMessage = $results->GetReceivedMessageByLastMessageIDResult->ReceivedMessage->TypeOfMessage;

Insert_to_db($ID,$MobileNo,$SMSMessageBody,$LineNumber,$ReceiveDateTime,$LatinReceiveDateTime,$TypeOfMessage);
}
else
if($_GET[debug]==1)echo 'no new sms';
}else if($_GET[debug]==1)echo 'error user or pass';

function SendSMS($to,$text,$resmsid){

date_default_timezone_set('Asia/Tehran');
$client= new SoapClient('http://ip.sms.ir/ws/SendReceive.asmx?wsdl');

$parameters['userName'] = "$SMSPanelUser";
$parameters['password'] = "$SMSPanelpass";
$parameters['mobileNos'] = array(doubleval($to));
$parameters['messages'] = array($text);
$parameters['lineNumber'] = "$SMSPanelNumber";
$parameters['sendDateTime'] = date("Y-m-d")."T".date("H:i:s");
//print_r($client->SendMessageWithLineNumber($parameters));
$client->SendMessageWithLineNumber($parameters);
$query="INSERT INTO `sesms` (`mobile`, `message`, `linenumber`, `senddate`, `resmsid`) VALUES
('$to', '$text', '$GLOBALS[SMSPanelNumber]', CURRENT_TIMESTAMP, '$resmsid')";
mysql_query($query) or die(mysql_error($query));
//$resmsid=mysql_insert_id();
}

function Insert_to_db($ID,$MobileNo,$SMSMessageBody,$LineNumber,$ReceiveDateTime,$LatinReceiveDateTime){
$query="INSERT INTO `resms` (`SMSID`, `mobile`, `message`, `linenumber`, `redate`, `redatelatin`)
VALUES (
'$ID', '$MobileNo', '$SMSMessageBody', '$LineNumber', '$ReceiveDateTime', '$LatinReceiveDateTime',)";

if(strlen($SMSMessageBody)==10){
echo 'resid."</Br>"';
}else echo 'naresid';

}

 

 

0  تشکر
سه شنبه ، 13 اکتبر 2015     4:23 ق.ظ #


وحید سبحانی

Subscriber
4 پست5 تاپیک

فایل php :

 

0  تشکر
سه شنبه ، 13 اکتبر 2015     4:24 ق.ظ #


وحید سبحانی

Subscriber
4 پست5 تاپیک

فایل مورد نظر

پیوست ها:
You must be logged in to view attached files.
0  تشکر
جمعه ، 16 اکتبر 2015     3:55 ق.ظ #


sajjad mashayekh

Subscriber
6 پست3 تاپیک

من واست درست میکنم ده میگیرم

0  تشکر
جمعه ، 16 اکتبر 2015     4:06 ق.ظ #


وحید سبحانی

Subscriber
4 پست5 تاپیک

سلام

منظور از ده چیه؟ هزار ؟

ضمنا فکر میکردم این انجمن برای کمک تو رفع مشکل و آموزش باشه نه کسب در آمد

بازم مرسی

0  تشکر
جمعه ، 23 اکتبر 2015     5:33 ق.ظ #


sajjad mashayekh

Subscriber
6 پست3 تاپیک

حقیقتش قبلا واسه خودم ساختن ازم 45 گرفتن

0  تشکر
پست 1 تا 6 (از مجموع 6 پست)

برای پاسخ دادن به این تاپیک باید وارد سایت شوید .